Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1726-14-8189-298v

Willem de Munnick deurwaerder van haer Ed: Moog: de Heren Raaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden als gemagtigt bij authorisatie van Christiaen de Roij in qualiteijt als ontfanger der ordinaire verpondinge d'anno 1722, en halve verponding d'anno 1722 ende 1723 over Tilborgh naer alle formaliteijten in cas van executie gerequireert gedaen arrest voor schepenen alhier den negentiende augustij 1726, ende de daer op gevolge publiecque vercooping conform de conditie daer van sijnde de dato 27e september 1726 waer toe om cortheijds halve verders werd gerefereert, cedit aen Cornelis Teurlinx eene huijsinge, schuer hoff ende aengelagh groot ses loopensaten offte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse aende Cleijn Hasselt, aldaer oost den Heer deser Heerlijcheijt, zuijd Peter Francken, west de straet, ende noord Jan Baptist van Groenendael, ende sulcx omme daer aen te verhalen de veragterde verpondingen over geseijde jaeren staende int quohier van verpondinge op den naem Jan Jan Adriaen Denis Smolders, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., super bona creditorum? dit vercoopen op te dragen etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den drie en twintigsten october seventien hondert sesentwintigh.

Coppenn: en slagen 255 gulden voldaen.

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832