Menu

Documenten

Document R-1727-14-8190-1v

Compareerde voor etc., Peter Jan Deckers inne houwelijck hebbende Jenneken Daniel Jan Goijaers den welcke verclaerde te cedeeren transporteren op te dragen, ende over te geven aen Jacob Peters van Beurden in houwelijck hebbende Cornelia des transportanten dochter een huijs, schuer, hoff ende aensteede groot vijff loopensaten offte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost de straet, zuijd Anthonij Jan Beris, west de kinderen Jan Corsten, ende noord Jan van Gils, item een parceel ackerlant en weijde groot twee en een halff loopensaet offte etc. gelegen als voor aldaer oost de straet, zuijd de wedue Peter Bartels van Rijssel, west Anthonij Beris en noord den selve, item de beterschap in een perseeltje ackerlant sijnde nieuwe erve groot een loopensaet offte etc., gelegen als voor oost de straet, zuijd, west ende noord de gemeente, item de beterschap van een parceeltje nieuw erve groot een loopensaet offte etc. gelegen als voor, oost, en west de gemeente, zuijd ... ende noord Jan Teuwen, nogh de beterschap in een parceeltje nieuw erve en heijde groot drie loopensaeten offte etc., gelegen als voor oost Jan Teuwen, zuijd, west ende noord de gemeente, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., en dat den getransporteerde gehouden blijft en aenneempt sijnen voornoemde vrouwe vader en moeder daer voor te alimenteren in cost, ende dranck, cleeding ende reedingh etc. haer leven lanck gedurende ende des selves lastige schulden des boedels te betalen gelijck dat beloofft mits desen, ende sijn mede gecompareert Jan Deckers, ende Cornelis Janssen den Ouden als in houwelijck hebbende Maria Peter Deckers sijnde beijde kinderen vanden transportant de welcke verclaerden desen transport en accoorde te souderen? ende approberen, gelovende sij comparanten te samen opt verbant als na regten ... voorschreve altijt te sullen houden ende doen houden voor goed vast bondig ende van waerden, ende heeft hij transportant over sulcx ten behoeve vanden getransporteerde volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert, actum den sesden januarij seventhien hondert seven en twintigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832