Menu

Documenten

Document R-1727-14-8190-23

Compareerde voor etc., Geerard Joosten van Heijst als momboir, ende Willem Geboers als toesiender over Engelina innocente dogtere wijlen Jan Geerit Maes, daer moeder van was Engelina Jan Willemen dewelcke met consent ende decreet van heeren president ende schepenen tot het gunt navolgende de dato 15e dese maent maert bij het passeren deses verthoont vermits de redenen bij de request tot het ... van gemelt decreet gementioneert, verclaeren sij comparanten qq predicta te cederen transporteren, op te dragen ende over te geven aenden voornoemde Geerard Joosten van Heijst ten behoeve van den selve Geerard, een camer met ontrent dertien off veertien roeden erve daer aen gehorende en nogh een parceeltje lant groot seven quartier loopensaten offte daer ontrent gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt, met nogh een parceeltje uijtgesteecken putten groot twee loopensaten offte etc., gelegen als voor agter de Elff Buender oost Peter Haens, en west de Landtscheijding belast met drie stuijvers chijns aenden Bisscop vanden Bos, hem vercrijger genoegsaem bekent en het selve accepterende, belovende ende nemende aen voor die voorschreve camer en erve, de voornoemde Engelina Jan Geerit Maes haer leven lanck geduerende te onderhouden in kost en dranck, kleeding en reeding van linnen en wollen sieck en gesondt eerlijck en tamelijck naer burgerlijcke staet, en naer haer overlijden ter aerde te doen brengen, daer voor verbindende hij vercrijger sijn persoon, en alle sijne goederen hebbende ende vercrijgende geen uijtgesondert ende hebben de sij transporten over sulcx aent gunt voorschreve volkomentlijck vertegen ende gerenuntieert inne maniere daer toe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende wederseijt alle het geene voorschreve te sullen houden ende doen houden voor goed ende van waerden onder verbant als voor, actum den twee en twintigsten maert seventien hondert seven en twintigh.

De goederen in desen sijn bij de presente schepenen en secretaris getauxeert op 50 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832