Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1727-14-8190-51v

Willem van Spaendoncq cedit Jan van Oolen een parceeltje ackerlant groot een loopensaet offte etc, gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Maria Joost Momboirs, zuijd de heijde, west Peter van Hest, ende noord de heijde, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den seventienden september seventien hondert seven en twintigh,

Cooppenn: 35 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832