Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1727-14-8190-52r

Jacobus Peters van Beurden cedit aen Anneken wedue Cornelis Maes de geregtigheijt omme voor sijns transportants acker soo als den wegh nu leijt eeuwiglijck ende altoos te mogen wegen met carre en beheijnde beesten naer haer getransporteerdens acker aende oost zijde van zijns transportans acker gelegen, ende is mede gecompareert Adriaentje Nicolaes Beris meerderjarige dochter cum tutore, ende haer sterck makende voor Cornelia hare suster de welcke mede cedeerde, ende consenteerde aen geseijde wedue Maes om ontrent een tree langte over haer acker te wegen mede als voor. tot op geseijde acker vande getransporteerde welcke voornoemde acker bij den anderen sijn leggende onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh aende Stockhasselt aenden gemeene voedtpad loopende vande Stockhasselt naert Creijven, ende hebben sij transportanten daer op ten behoeve vanden getransporteerden volcomentlijck vertegen ende etc. gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den sevenden october seventien hondert seven en twintigh,

Cooppenn: 40 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832