Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1728-115-65-135

Compareerden voor mij Cornelis Cloostermans als notaris openbaer, bij den Ed: Mo: Raede van Brabant in s'Hage geadmitteert, binnen Tilborg residerende ende de getuijgen naergenoemt, in eijgener persoonen, d eersamen Adriaen Laureijs Coolen en Maria Jan Denis Martens, man en wijf, in huwelijck aen malcanderen verbonden, alhier woonagtig ter plaetse genaemt de Stockhasselt, beijde gesont naer de lighaem gaende en staende, hun sinnen, verstant ende memorie nog wel hebbende en gebruijckende, soo int verlijden deser genoegsaam was blijckende, de welcke uijt aanmerckinge van de seeckerheijt, des tijdelijcke doot, en d'onseeckerheijt, wanneer die hun overcomen sal, daeromme niet gaerne van malcanderen soude scheijden uijt dese werelt, sonder eerst van derselver tijdelijcke goederen present en toecomende te hebben gedisponeert bij testamente, twelcke waere doende deen met des anders volcomen consent en uijt hunne eijgene vrije willen sonder mislijdinge van jmande. Alvoorens beveelende hunne ziel inde genade vande barmhertigen Godt ende derselver doode lighamen in toecomende de aerde ter christelijcke begraeffenissen. Vervolgens coomende tot dispositie van het tijdelijcke soo hebben man en wijf voorn., malcanderen over ende wederover, uijt egte liefde en genegenheijt, sulcx den eerststervende aen den langstlevende van hun beijde mitsdesen gegunt, ende gegeven alle ende ijgelijcke de tijdelijcke goederen, soo vaste als onroerende, hier en elders, hoe die genaamt sijn, en waer die bevonden sullen worden, egeene uijtgesondert, die den eerststervende der testateuren metter doot eenigsints uijtruijmen ende naelaeten sal, maeckende de langstlevende van hun beijde daer af alleen absoluut heer ende meester, of meesteresse, omme die te mogen vercoopen en belasten, soo die langstlevende gewoon en geleegen coomen sal, instituerende ende nominerende den langstlevende der testateuren tot desselfs eenige de universeelen erfgenaam, met volcomen regte ende titule mitsdesen, dan belangende dat Christina hun dogter voor legitieme portie, soo naer doode van eerststervende, als naert overlijden vande langstlevende der testateuren, soude wille iets pretenderen, daer op sij ... dat derselver ouders soo veel aan haar alberijts uijtgerijckt hebben, dat sij daer mede bij anticipatie wel vernoegt en voldaen is, of behoorde te houden dog dat hij Laureijs ...... gaende soude connen eijssen daer op sal die langstlevende der testateuren uijtkeeren, als naer staet en vermogen sal connen lijden ende doen in qualiteijt? wijders willen ende begeeren de testateuren, dat de goederen die de langstlevende van hun beijde, met sijn of haer doot agterlaeten sullen, voor d'eene helffte comen sal in eijgendom aen hunnen meerderjarigen soon Laureijs Adriaan Coolen, en voor dandere helffte aen de voorkinderen van Christina, der testateuren dogter, daer vader af was Cornelis Peter Boogaerts, of bij voor overlijden van dito Laureijs, en voorkinderen voorn., of eenige voor dien, als dan aen der selver wettige descendenten, of naeste bloet..., bij representatien in plaetse denselven hunne testateuren soon en de voorkinderen van der testateuren dogter voorn. of bij vooroverlijden van eenige van dien, soo als vs. hebben de testateuren, naer doode vanden langstleevende voor hun beijde, tot derselver eenige ende universeele erfgenamen mitsdesen ... gesubstitueert ende ..., pleno jure in forma.
Verders bij aldien de voors. voorkinderen van hunne voorn. dogter, of eenige van dien, naert overlijden vande langstleevende der testateuren, nog onmondig mogte wesen, alsdan soo hebben de testateuren hunnen voorn. soon genomineert en aengestelt tot voogt op die onmondige, met magt om die, ende de goederen die deslve, ... dese testateuren naermaels mogte aencomen, alleen te regeren en administreren, en wijders doen en handelen int vs. geval, soo als een testamentaire aengestelde voogt can of vermag te doen, sonder tegenseggen van jmanden, tot dien secluderende alle oppervoogden en magistraten, alwaer der testateuren sterfhuijsen en boedels vallen sullen, niet willende dat die met eenige onmondige of minderjarige erfgenamen vande testateuren, nog met haere goederen die naer inhoud deser, in toecomende aen comen mogte ... sullen, behoudens hun eerste of ... respect. Alle het welcke de testateuren wel en distinct voorgelesen sijnde, verclaerden te wesen hun mutueel testament laeste ende uijtterste willen begerende dienhalven dat dit instrument als sulcx of wel soo ... testament van twee huwelijxe luijden best bestaen ende valideren can of mag, soo naert doode vande eerststervende, als naert overlijden vande langstlevende der testateuren, sal moeten agtervolgt en in alles naergecomen worden, sonder oppositie al waert oock soo dat eenige solemniteijten mede als vs. gerequireert, en, nogtans geomitteert waeren, die begeren de testateuren dat als dan sullen gehouden worden in desen voor geinsereert, mede doot ende te niet doende alle costumen ende andere acte of actens meer, dese ter contrarie, ende dat de langstlevende der testateuren ende hunne gesubstitueerden erfgenamen eenigsints hinderlijck wesen ofte connen of wille prejudiceren, voor soo veel hun testateuren aengaen en inderselver magt is, alles om redenen en uijt consideratien, die daar toe was, hebbende ende hun beweegden, soo beijde verclaerden.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilborg voors. ter presentie van Michiel van Liemde en Guliam Adriaen Blomious beide aldaer mede woonagtig als getuijgen hier toe versogt, die de minute deser principael en op een vereijst gesegelt papier beneffens de testateuren beijde en mij notaris voornoemt mede behoorlijck onderteijckent hebben heden den 31 augustus anno christi eenduijsent seventhien hondert agt en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832