Menu

Documenten

Document R-1728-14-8091-281r

Compareerde voor etc. Jan van Doremalen inwoonder alhier, de welcke verclaerde te constitueren ende volmagtigh te maken de hr Jacobus Glavimans, ende Charles Verheijde te samen ende jder int besonder om hen te vervoegen naar s'Hage ende aldaer voor hem constitueert te koopen bij affdruck vant segel ter rolle van haar ed: mog: de heeren Rade van Brabant seeckere stede bestaende in huijsinge saij en weijlanden toebehoort hebbende aen Adriaen Anthonij van Gils gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborgh aent Creijven als den deurwaerder ... bij executie ten overstaen van wethouderen alhier provisionelijck heeft gedaen vercoopen en dat voor sodanighe somme als sij geconstitueerdens sullen goet vinden gelovende allent geene de selve uijt kragte deses sullen kunnen te doen, altijt te sullen houden en doen houden voor goet en van waerden met geloffte van indemniteijt in forma alles onder verbant van sijn constituants persoon en goederen hebbende ende vercrijgende geen uijt gesondert, actum den dertighsten junij seventien hondert achtentwintigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832