Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1728-14-8091-301v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecoomen ende gecompareert Michiel Peter Gerits, Maria Peter Gerits, Adriaen Jan Peters, Piternel Jan Peters, ende Piternel Jan Peters, de welcke bekenden metten anderen aangegaen ende gemaackt te hebben eene erffscheijding ende deijlingh vande nabeschreve erffgoederen hen condividenten aengecomen mits het overlijden van Willem Peter Gerits,

Overmits d'welcke soo is Michiel Peter Gerits bij etc. en sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideeren, de helfte in een parceel weijde groot in't geheel drie L ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aende Stockhasselt aldaer oost en suijt de gemeene straet, west Jan Lambert van Riel, en noort Michiel Peter Gerits, belast met eenen chijns s'jaers van negen duijten aenden Ed: heer alhier, Ende sij geweeten dat dit loth in vergelijck van caveling sal moeten uijtkeeren aende tweede condividente eene somme van dartien gulden, ende dan noch aende derde condividente eene somme van dartien gulden,

Overmits d'welcke soo is Maria Peter Gerits bij etc. de helft in een parceel ackerlant groot in't geheel twee L ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaetse aende Stockhasselt, oost de weduwe Laureijs Gielen, suijt de gemeene straet, west Jan Mattheussen, en noort de heij Ende sal de condividente noch in vergelijck van caveling genieten vande eersten condivident, eene somme van dertien gulden, dien bij't passeeren deses sijn voldaen,

Overmits d'welcke soo sijn Adriaen Jan Peters, Piternel Jan Peters, ende Piternel Jan Peters bij etc. de helft in een parceel ackerlant groot in't geheel twee L ofte etc. gelegen onder Tilborg aende Stockhasselt aldaer oost de weduwe Laureijs Gielen, suijt de gemeene straet, west Jan Mattheussen, en noort de heij,
En sullen de condividenten van dit lot noch in vergelijck van cavelingh genieten vanden eersten condivident de somme van dartien gulden, dien bij't passeeren deses sijn voldaen,

Voorts is tussen de voors: partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat jder op sijn etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, Ende sij geweeten dat tussen de voors: parthijen condividenten noch gemeen wort gehouden een vierde part in een beemdeken groot in't geheel drie quartier L gelegen onder Tilborg in Jacobs Hoeck, actum den vijfftienden november seventien hondert aghtentwintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832