Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1728-14-8091-303r

Compareerde voor etc. Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: Mo: de heren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden, den welcke uijt kragt van authorisatie van sr. Cristiaen de Roij de dato 19 deser maent november 1728, als ontfanger der ordinare verpondingh over Tilborgh d'annis 1726 en 1727 op hem deurwaerder gegeven, verclaerde in arrest te nemen ende in hande vande Hoge Overigheijt te stellen soo doet mitsdesen de erffgoederen staende opden naem van Adriaen Anthonis van Gils gestaen en gelegen alhier onder Tilborgh ter plaetse de Hasselt om de naer drie voorgaende sondaghse kerck geboden van veertien tot veertien dagen gedaen in conformisie? de orders off reglement van haere Ed: Mo: de heren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden de dato 10 julij 1727, publiecq ende voor alle man te vercoopen, ten eijnde om daer aen te verhalen eene somme van vijff en dertigh gulden seven stuijvers ende acht penningen over verschulde verpondingh d'annis voors. met de koste hier omme gedaen als noch te doen, actum den twintighsten november seventien hondert acht en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832