Menu

Documenten

Document R-1728-14-8091-306v

Compareerde voor etc. Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: Mo: de heren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden, den welcke uijt kragte van authorisatie van sr. Cristiaen de Roij de dato 29 deser maent november 1728, in qualiteijt als ontfanger der ordinare verpondingh over Tilborgh d'annis 1726 en 1727 op hem deurwaerder gegeven, verclaerde in arrest te nemen ende in hande vande Hoge Overigheijt te stellen de erffgoederen staende opden naem vande weduwe Gerit Jan Smolders gelegen alhier onder Tilborgh ter plaetse aende Hasselt omme die naer drie voorgaande sondaghse kerckgeboden van veertien tot veertien dagen gedaen in conformisie? de orders off reglement van haer Ed: Mo: de heren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden de dato 10 julij 1727, publiecq ende voor alle man te vercoopen, ten eijnde om daer aen te verhalen eene somme van drie gulden ende tien stuijvers ende vier penningen over verschulde verpondingh d'annis voorschreven gereserveert de voorige jaren, actum den sesde december seventien hondert acht en twintigh,

Compareerde voor etc. den selven verclaert uijt cragte als voor in arrest te neemen ende in handen vande Hooge Overigheijt te stellen de erffgoederen staende op de naemen van Antonij Jan Beris, ende Jenneken de suster gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse aende Hasselt omme die naer etc. ten eijnde om daer aen te verhaalen de somme van negen gulden, vijff stuijvers en vier penningh over verschulde verpondingh d'annis voors. gereserveert de voorige jaeren met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor in arrest te neemen ende inne hande vande Hooge Overigheijt te stellen de erffgoederen staende op de naem van Jan Adriaen Deckers, gelegen alhier onder Tilborg aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde om daer aen te verhaalen de somme van een gulden ende vier stuijvers over verschulde verponding d'annis voors. gereserveert de voorige jaeren met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor in arrest te neemen ende inne hande vande Hooge Overigheijt te stellen, de erffgoederen staende op de naem van Jan Paulus en Paulus Jan Joosten de Beer gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde om daer aen te verhaalen de somme van elff gulden en vijfftien stuijvers over verschulde verponding d'annis voors. gereserveert de voorige jaren met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor inne arrest te neemen ende in handen vande Hooge Overigheijt te stellen de erffgoederen staende op den naem van Nicolaas de Crom, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde om daer aen te verhaalen eene somme van eenen gulden en acht stuijvers over verschulde verponding d'annis voors. gereserveert de voorige jaeren met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor inne arrest te neemen ende in hande vande Hooge Overigheijt te stellen, de erffgoederen staande op den naem van Jan Gerits de Cocq, gelegen alhier onder Tilborg omme die naer etc. ten eijnde om daer aen te verhaalen de somme van vier gulden, ende acht stuijvers over verschulde verponding d'annis voors. gereserveert de voorige jaeren met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor inne arrest te neemen ende in hande vande Hooge Overigheijt te stellen de erffgoederen staende op den naem van Jan Joost Heerders, gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborg aende Hasselt omme die naer etc. ten eijnde om daer aen te verhaalen eene somme van tien gulden over verschulde verponding d'annis voors. gereserveert de voorige jaere met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven uijt cragte als voor inne arrest te neemen ende in hande vande Hooge Overigheijt te stellen de erffgoederen staende op den naem van Herman Jan Vrijssen, gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde om daer aen te verhaalen de somme van drie gulden twaelff stuijvers, ende acht penningen over verschulde verponding d'annis voors. gereserveert de voorige jaeren, met de costen hier omme gedaen, als noch te doen, actum ut supra,


Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832