Menu

Documenten

Document R-1728-14-8091-308v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecoomen, ende gecompareert Jan, Geraart en Francis de Beer, mitsgaders Norbartus Moers als in houwelijck hebbende Piternel de Beer, de welcke bekenden metten anderen aengegaen ende gemaakt te hebben eene erffdeeling vande nabeschreven erffgoederen hen condividenten aengecoomen mits het overlijden van Peter de Beer heuren vader zaliger,

Overmits d'welcke soo is Jan de Beer bij etc. ten deelen bevallen de helft in een huijs schop en hoff aenden suijden cant groot in't geheel een halff L ofte etc. gestaen en gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aenden Oostenheijcant, oost en suijt de kinderen Jan Peter Denis, west de straet, en noort den tweeden condivident, belast met eenen chijns van tien stuijvers in eenen meerdere pagt s'jaers van eenen gulden aenden rentmeester der Geestelijcke Goederen des Quartiers van Oosterwijck,

Overmits d'welcke soo is Geraart de Beer bij etc. de helft in een huijs schop en hoff aenden noorden cant groot in't geheel een halff L ofte etc. gestaen en gelegen onder Tilborg, aenden Oostenheijcant, oost de kinderen Jan Peter Denis, suijt den eersten condivident, west de straet, en noort Goijaert Mutsaers, belast met tien stuijvers in eenen meerdere chijns van eenen gulden s'jaers aenden rentmeester der Geestelijcke Goederen des Quartiers van Oosterwijck,

Overmits d'welcke soo is Francis de Beer bij etc. een huijs schop en aengelag groot ses L ofte etc. gestaen en gelegen onder Tilborg, aende Stockhasselt, oost de gemeene straet, suijt Peter Haans, west de weduwe Cornelis Maas en noort Laureijs Jan Joosten, belast met eenen pagt van acht vaten rogge s'jaers aenden rentmeester der Geestelijcke Goederen des Quartiers van Oosterwijck, ende noch met eenen chijns van twee stuijvers s'jaers aenden Ed: heer alhier,

Overmits d'welcke soo is Norbartus Moers nomine uxoris, bij etc., een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen onder Tilborg, aende Hasselt, oost de weduwe Laureijs van Heijst, suijt Jan Schoffaers, west de gemeene straet, en noort Jan van Amelsvoort, los en vrij,

Voorts is tussen de voors: parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproocken, dat jder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen stegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den tienden december seventien hondert achtentwintig.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832