Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1728-14-8190-113v

Adriaen Adriaen Eeltjens cedit aen Geerard Laureijs Swagemakers een parceel ackerland groot twee en een halff loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Jan Joost Heerdens, zuijd Adriaen Jan Coolen, west de weduwe Jan Govert Swagemaeckers, ende noort Joost Gijsbert de Beer, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den sesentwintigsten julij seventien hondert acht en twintigh,

Cooppenn: 30 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832