Menu

Documenten

Document R-1728-14-8190-123

Compareerde voor heren schepenen etc. Peter Hosemans dewelcke ten behoeve van Laurens en Margo Hosemans sijne comparante kinderen verclaerde te desisteren vant regt van toght hem competerende aen en op de erffgoederen onder dese Heerlijcheijt gestaen ende gelegen en sijne voornoemde kinderen geheel ten erffreghte competerende conform de deijlinge daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier in dato 9e october 1724, sonder opde selve eenigh regt te reserveren, maer daer aen ten behoeve als voor te renuntieren inne gerequireerde forma, t'geene de voornoemde sijne kinderen mede present waren competerende met belofte van haren vader altijt behulpsaem te sijn, gelijck sij nu in sijnen sobren staet allreijts gedaen hadden, actum den tweeden october seventien hondert acht en twintigh.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832