Menu

Documenten

Document R-1728-14-8190-77v

Jan van Beurden, Jan Somers, Gerard Somers, Judith Somers meerderjarige dogter cum tutore, Peter Blaes als in houwelijck hebbende Catharina Somers, Hendrick van Reijsbergen als in houwelijck hebbende Willemijn Somers te samen voor haer selven voor ses achsten, ende voornoemde Jan van Beurden nogh als last ende procuratie hebbende van Maria en Johanna van Beurden meerderjarige dochters volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voorden notaris P: Wouters en seeckere getuijgen binnen Balen Keijserlijk Brabant in dato 10e deser maent februarij 1728 alhier op heden verthoont ende geregistreert voor de twee andere achste parten en alsoo te samen erffgenaemen van wijlen Adriaen van Beurden cedunt aen Cornelis Peter Oomen een parceel ackerlant groot een en een halff loopensaet ofte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost het H: Geest Straetjen, zuijd Jan Swagemakers, west den cooper, ende noord de kinderen Jan Babtist van Groenendael, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc. gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den twaelffden februarij seventien hondert acht en twintigh.

Cooppenn: 87 gulden voldaen.

Deselve soo pro etc. 99a cedunt Joris Janssen van Gorp de helfte in een parseeltie beemd offte moervelt groot acht loopensaeten offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Oude Nieuwe Velden aldaer oost Jan Claes van Gils, zuijd den dijck, west aenden dijck sloot, en noord de gemeente, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc., ende hebben etc. gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den twaelffden februarij seventien hondert acht en twintigh.

Cooppenn: 81 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832