Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1728-14-8190-90r

Peter Jan Hosemans wedunaer en testamentaire boedelhouder wijlen Maria Swagemakers confform de testamente gepasseert voorden notaris A van Loon en getuijgen den 13e december 1709 bijt passeren deses verthoont cedit aen Jan Janssen Hosemans sijnen broeder een huijs ende hoff groot drie quartier loop gestaen ende gelegen alhier onder Tilborgh ter plaetse de Hasselt oost ende noord Laureijs van Doremalen, zuijd de straet ende west Joris van Gorp, en nogh een parceel land ende weijde daer bij gelegen groot drie en een halff lopensaet offte etc., oost, ende zuijd Clasijntje van Beurden, west de kinderen Hendrick vande Loo, en noord ... en sulcx voor en in voldoeningh van ses hondert gulden capitael als sijn transportans voorn. broeder aen hem heeft geleendt en ... den 12e junij 1707 op eene manuale obligatie onder signature daer van gepasseert die hier mede is voldaen en compt te casseren, ende heeft hij transportant ten behoeve van sijnen voornoemde broeder volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert inne maniere daer toe behoorlijck en gewoonlijck sijnde, geloovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den seven en twintigsten maert seventien hondert acht en twintigh,

Cooppenn: niet anders als den ingenoemde last van 600 gulden, die met het casseren van gemelte manuale obligatie sijn voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832