Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1729-115-65-153

Compareerden voor mij Cornelis Cloostermans als notaris openbaer bij den Ed: Mo: Rade van Brabant in sGravenhage geadmitteerd binnen Tilborg residerende, ende getuigen naergenoemt in eijgener persoonen, d'eersaemen Cornelia ende Peter Laureijs Vrancken, beiaerde inwooners alhier aende Hasselt woonende, als erfgenamen ab intestato van hunnen overleden broeder Gijsbert Laureijs Vrancken. Welcke eerstgenoemde comparante mits haere hooge ouderdom en eenige indispoten, hoe wel haar zinnen, verstant en memorie nog wel hebbende en gebruijckende, verclaerde voor af te constitueren den selven Peter haaren broeder, of wel soo dito Peeter mede indispoost wordt, of niet in persoon compareren can, daart vereijst, alsdan hebben de comparanten beijde in hunne plaatse gestelt en volmagtigt gemaeckt mitsdesen Johannes Jacobus vanden Berg, mede alhier woonende, derselver ..., tsij in deen of dander geval gemelt, als wel hij Peeter voornoemt eerst, niet sieck of verhindert is in toecomende, of soo sij indispoot mogte wesen en geensints compareren can daert requireert, ook dan den voorn. hunnen neef, respective die beijde dog ... soo de vs. gevalle ..., specialijck vorderen, innen en ontvangen sal alsulcke een hondert vijfenseventig gulden capitael, als Anthonij Jans van Gils en Adriaen Anthonij Jans van Gils sijne borgt, jder als schuldenaer principael gelooft hebben te betaelen aen der comparanten overleden broeder voornt. op verbant van die debiteuren hunne goederen hebbende ende vercrijgende, met die verloopen en ten agterenstaende intrest van dien, volgens schepengelofte alhier gepasseert den 28 october 1710. Wijders nog alle andere saecken en affaires, soo active als passive hun comparanten beijde en jder int bijsonder competerende en ... in toecomende almede te doen, besorgen en verrigten, mitsgaders oock ... te supporteren, ende tot dien de ... acte of actens te verlijden, dienvolgens de vs. schepene gelofte cum intrest, en ander perm:, active schulden en geregtigheden, wel desnoot, absoluut met regt te eijsschen, die tot dien eijnde procuratie en andere regtdbed: te mogen stellen ende gebruijcken ad lites (bij geschillen), dog soo wanneer die vs. schepene gelofte en andere voordelige schulden voldaen worden, als dan daer ... de selve scabinale schuldt en andere, te laeten casseren ende quitteren mitsgaders voor naemaeningen te ..., wijders nog alles anders meer te doen, handelen en verrigten, met de gevolgen en ... vande voors. ..., ende andere die in toecomende soude connen resulteren, de comparanten eenigsints raeckende niets uijtgesondert, dat de comparanten beijde of een van hun selfs present sijnde, soude connen of mogen doen. Al waert oock soo dat tot deen en andere naeder leeft in speciael ... vereijst of behoefde dan hier vooren in desen uijtgedrukt staet, begerende in dien gevallen dat sulcx als dan sal worden gehouden voor gereserveert en geinsereert in desen want alles niets ..., de eerstgenoemde comparante haeren voorn: broeder Peter niet alleen, maer oock na dode beijde comparanten hunnen gemelten neef, respective tsij in deen of dander geval als hiervooren in desen geexpresseert is wel volcomentlijck toebetrouwd. Beloovende voor vast en onverbrekelijck van waerden te sullen houden en doen houden al wat uijt kragte deser door de geconstitu: en desselfs gesubstitu: sal worden gedaen en verrigt, met approbatie dat ... voorn: ... tot het invorderen der meergem: schepen gelofte ... laten doen, alles onder verbant als naer regten, soo de comparanten beijden en jder int bijsonder wel verclaerde mitsdesen mits de geconstitueerde gehouden blijven te doen deugdelijck ... in reliqua mitsgaders communicatus en verantwoordinge, naer behooren, mits den hooge ouderdom en wel ... van haer Cornelia meergenoemt, daerom dese acte gepasseert ten woonhuise der comparanten gestaen binnen Tilborg ter plaetse aldaer genaemt de Hasselt ter presentie van Cornelis Geraert Teurlings en Jan Baptist van Groenendael beijde aldaer inde gebuert woonagtig, als getuijgen, hier toe versogt, die de minute deser principael (het op een vereijst gesegelt papier) benevens de comparanten, ende geconstitueerden neef mitsgaders mij notaris voornoemt mede behoorlijck onderteijckent hebben, heden den 31 martius anno een duijsent seven hondert negen en twintig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832