Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1729-115-65-156

Inden naeme godts almagtig Amen, compareerden voor mij Cornelis Cloostermans, als notaris openbaer, bij den Ed: Mo: raede van Brabant in sgravenhage geadmitteert, binnen Tilborg residerende, ende de getuijgen naergenoemt in eijgener persoonen Mighiel Peter Gerits en Adriana Jan Alberts, beiaerde man en wijf in huwelijck aen malcanderen verbonden, gesont en fris van lighaemen en verstant, alhier ter plaetse genaemt de Stockhasselt woonagtig, de welcken deen met des anders volcomen consent ende wille, sonder mislijdinge van jmands verclaerden bij dese te maecken en ordonneren hun onderling testament leste en uijtterste willen in voege, en manieren naervolgende, vooraf hebben de testateuren voornt. malcanderen over en wederover, den langstlevende van hun beijde gegunt ende gegeven alle ende ijgelijcken de goederen soo vaste, als roerende, hier en elders, egeene uijtgesondert, die den eerststervende der testateuren metter doot ontruijmen en naerlaten sal, maeckende den langstlevende van hun beijde daer af alleen heer en meester, of meestersse, des te weete om valide te vercoopen en belasten, soo als den langstlevende der testateuren te raede worden sal, sonder tegenseggen vande bloetvrinden vanden eerststervende der testateuren, nog gehouden te wesen te leveren van eenige staet of inventaris veel min instellen van eenige borge, als den langstlevende daar af dechargerende, en sulcx renuntierende mits desen.
In den verstande ende bepaling nogtans, wanneer vande vs. goederen, door de langstlevende der testateuren metter doot naer gelaeten, ende bevonden sullen worden de naer... gespecificeerde parcheelen nog in bonis of voordeel te wesen, als dan eerst te prelegateren aen de kinderen wijlen Jan Peter Jacobs en Anneken Peter Gerits, die in haer leven suster was van den testateur, een parcheeltie soo weijde als bos, van een loopensaat of soo groot en klijn als tselve gelegen is aende Stockhasselt voors. bij de gemeijne straet, ende nog twee loopensaten af te meete van een parcheel lants, groot int geheel 4 loopensaten of iets min of meer nevens de gragt aldaer aende suijde cant bij het huijs dat de testateuren bewoonen, Item aende kinderen van Adriaen vande Loo, daer moeder af was Margriet Peter Maes dogtere van Maria Peter Gerits, mede suster van de testateur twee loopensaten af te meete van een parcheel saijlant int geheel groot 7 of 8 loopensaten mede aende Stockhasselt vs. naesten noorden cant, mitsgaders aen Margriet Jan Aelberts, suster vande testatrice, ter togte, en haere kinderen, daer vader af was Peter Cornelis de Jongen ten erfregte drij loopensaten vant vs. parcheel van 7 of 8 loopensaten af te meete aenden cant vande erve toecomende Maria Peter Mutsaerts. Wijders bij aldien de langstlevende der testateuren mede in bonis of voordeel naerlaat het huijs, met de resterende erve, die de testateuren bewoonen en gebruijcken, en een parcheeltie van 1 1/2 loopensaat ter plaetse vs. gecomen vanden vader vande testateur met nog 1 parcheel lants van 2 1/2 loopensaten in coope verkregen vande kinderen wijlen Adriaen Baesten, gelegen als voor die worden geheelijck gemaeckt aen Maria der testateur vs levende suster voor de helfte, ende aen de kinderen wijlen Anneken, des testateurs overleden suster meer voornt. voor dander helfte ende de verdere en andere resterende goederen die de langstlevende der testateuren metter doot ontruijmen ende naerlaeten mogte, die worden gemaect voor deene helfte aen Maria ende de kinderen van Anneken beijde voornt. in twee gelijcke parten, ende dander helfte aen Margriet der testatrice suster voornt. ter togte, en haere kinderen ten erfregte, of bij voor overlijden van der testateures beijde genomineerde en ... bloetvrinden vs. of eenige van dien, als dan aen derselver naeste bloetvrinden, des te weete respective die den testateur en testatrice van bloede sijn, en bevonden sullen worden in leven te wesen, bij het overlijden vande langstelevende der testateuren in desen.
Instituerende ende nominerende, den langstlevende der testateuren tot des eerststervende eenige en universeelen erfgenaem, ende naer doode vande langstlevende der testateuren als dan, des te weete de suster vande testateur Maria voornt. ende de kinderen van Anneken sijne overleden suster vs., mitsgaders Margriet de suster vande testatrice ter togte, en haer Margriete kinderen ten erfregten namentlijck wedersijts bloetverwanten of naeste bloetvrinden soo als hier vooren in desen genoemt en geexpresseert sijn of bij vooroverlijden van eenige van dien, als dan derselver bloetvrinden, die van der testateuren naest bestaende bloede sijn, en in leven sullen bevonden worden bij het overlijden vanden langstlevenden bij representatie in plaetsen respective bij substitutie tot der testateuren beijde erfgenamen ..., nogtans soo en gelijck hier vooren in dese wel uijtgedruckt ende ... staet als de gemelte gevallen comen te exteeren verder ende nog andersints niet; mits dat de erfgenamen vande testateuren in eijgendom sullen laeten volgen aende Armmeester naer doode vande langstlevende een parcheel weijlant van 4 loopensaten of daer omtrent, gelegen aende Stockhasselt bij de gemeijne straet, ende dat ten behoeve vande gemeijne Armen alhier, selve aen die Armen wel expresselijck legaterende, ofte wel een hondert en vijftig gulden aen gelt in plaetse alle het welcke de testateuren wel en distinct voorgelesen sijnde verclaerden te wesen hun mutueel testament leste ende uijtterste wille, begerende dat dit instrument als sulcx of wel soo een testament van man en wijf bestaen soo naer doode van de eerststervende, als naer t overlijden vande langstlevende der testateuren, volcomen kragt en effect sal sorteren, en moeten worden agtervolgt en naergecomen t sij als testament, codicille, donatie of andersints, inder beste forme van regte, niettegenstaende eenige costume of lantregten ter contrarie, die de testateuren ten effecte deses derogeren ende te niet doen bij desen gelijck mede alle dispositien van uijtterste wille, bij hun of een van beijde voor dato deser eenigsints gemaect ende gepasseert, begerende mede soo iets mogt geommiteert en nogtans naer forme gerequireert wesen, sulcx dan sal worden gehouden in desen voor geinsereert, alles soo de testateuren beijde verclaerden. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborg vs. ter presentie van de eersamen Lambert van Eijndthooven en Mighiel van Liemde, beijde mede aldaer woonagtigh, als getuijgen hier toe versogt, die de minuten deser principael (: gestaen op het vereijst gesegelt papier :) benevens de testaeuren beijde ende mij notaris voornt. mede behoorlijck onderteijckent hebben heden den negentiende april anno een duijsent seven hondert negen en twintigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832