Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1729-14-8091-316v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecoomen ende gecompareert Jan Lambert van Riel en Adriaan Hendrik van de Loo als toesiende voogt, en met hem Wouter Jan Hicxpoors als geassumeerde tot deese voor en in plaatse van den condivident als oppervoogt over het een onmondig kint wijlen Adam Lambert van Riel, daer moeder van is Maria Peter Maas hier mede present, de welcke bekende metten anderen aengegaen ende gemaakt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge vande nabeschr. erffgoederen hen condividenten aengecoome mits het overlijden van Lambert van Riel en Engel Pijnenborg, henne ouders zaliger soo sij verclaerden,

Overmits d'welcke soo is Jan Lambert van Riel bij etc. ende sal etc. eerstelijck een huijs schop en aengelag groot vier loopensaten ofte etc. gestaen en gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aent Crijven aldaer oost de weduwe Peter Bartel Nicolaassen, suijt en noort Jan Peter Broeckmans, en west de gemeene straet, belast met eenen chijns van tien duijten s'jaers aenden Ed. H. van Tilborg,
Item een parceeltje ackerlant groot drie quartier L ofte etc. gelegen als voor aent Crijven, oost Peter van Beurden, suijt de straet, west Jacobus van Beurden, en noort de weduwe Cornelis Maes,
Item een parceeltje ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor aent Crijven, oost de weduwe Bartel Nicolasse, suijt Maria Peter Mutsaers, west Dirck Grevenbroeck, en noort Jan Nicolaas van Gils,
Item een parceel weijlant groot twee L ofte etc. gelegen als voor aent Crijven, oost en west de straat, suijt Jan Nicolaas van Gils, en noort de kinderen Adriaen van Gils, belast met eenen pagt van eenen gulden, en tien stuijvers s'jaers aenden H: Geest Armen alhier,
Item een parceeltje ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor aen't Crijven, oost Mattijs Nicolaes Maas, suijt Jan Mattheussen, west Peter van Beurden, en noort Catharina Molengraaf,
Item een parceel weijde groot een en een quartier L ofte etc. gelegen als voor aen't Crijven, oost Michiel Peter Gerits, suijt de weduwe Laurens Michiel Coolen, west en noort de straet,
Item een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen onder Oosterwijck tot Carckhoven aldaer, oost en suijt de weduwe Anthonij Wouter Embregts, west Gerart vanden Breeckel, en noort de weduwe Snellen tot s'Bosch,
Item een achstepart in eenen ... wagen ... wordende tot Goirle genaemt den Nieuwen Wagen, belast int geheel met eenen chijns van twee gulden en vier stuijvers s'jaers aen Rentmeester der Geestelijcke goederen des quartiers van Oosterwijck,
Item twee hondert en vijfftig gulden capitael sijnde een schepen gelofte staende tot lasten van Jacobus Peter van Beurden, volgens de gelofte daer van sijnde de dato ...,

Overmits d'welcke soo is Maria Peter Maas, weduwe van Adam van Riel ter togte en haer kint ten erffregten etc. eerstelijck een huijs en aengelag groot negen L ofte etc. gestaen en gelegen onder Tilborg, ter plaetse aent Crijven oost de straet, suijt en noort de kinderen Adriaen Soomers, en west de weduwe Jan Vermeer, belast met eenen pagt van drie guldens en vijfftien stuivers s'jaers aenden H: Geest Armen alhier, en noch met eenen stuijver chijns s'jaers aende geswoorens alhier,
Item een parceel ackerlant groot twee L ofte etc. gelegen onder de dingbancke van Oosterwijck tot Carckhoven, oost Jacobus Jan Aertse, suijt de weduwe Snellen, west de straet, en noort de weduwe Wouter Embregts,
Item een parceel weijlant groot drie L ofte etc. gelegen onder de dingbancke van Oosterwijck tot Haaren, ter plaetse genaemt het Holleneijnt, oost de straet, suijt de heijde, west Wouter Hicxpoors, en noort Cornelis van Abeelen,
Item een parceel ackerlant groot drie L ofte etc., gelegen als voor tot Haaren, oost en west Peter Peijnenborg, suijt de Baan, en noort Willem Mollen?,
Item noch een parceel ackerlant groot twee L ote etc. gelegen als voor tot Haaren, oost de Baen, suijt en west Peter Peijnenborg, en noort het Groot Gasthuijs tot s'Bosch,
Item een vijffde part in een parceel soo ackerlant als bosch groot int geheel vijff L ofte etc. gelegen onder de dingbancke van Oosterwijck tot Huijckelom, aldaer oost ..., suijt ..., west ..., en noort ..., belast int geheel met eene pagt van twee gulden en tien stuijvers s'jaers aenden H: Geest Armen van s'Bosch,
Item driehondert gulden capitael staende op het dorp van Haaren, volgens de constitutie brieff daer van sijnde de dato ...,
Item hondert gulden capitael sijnde een schepen gelofte, staende ten lasten van Cornelia weduwe Dirck Roovers volgens de gelofte daer van sijnde de dato ...,
Item noch vijfftig gulden capitael sijnde een manuale obligatie, ten lasten van weduwe Jan Heijligers tot Loon volgens de obligatie daer van sijnde de dato ...,

Voorts is tussen de voorschreve partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat se malcanderen sullen moeten helpen bij betaalen alle pagten en chijnssen ende die oock op jeder naem helpen ...
En verders dat jeder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden, alle wegen stegen schouwen waterlaten ende alle andere naburelijcke regten 't welck d'een of d'ander parceel soude mogen subject weesen, ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den vierden januarij seventienhondert negenen twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832