Menu

Documenten

Document R-1729-14-8091-342v

Compareerde voor etc. Margo Peter Hosemans, geassisteert met Laurens Hosemans haeren broeder, als haren gecoozen voogt ende assistent in desen, de welcke bekende ontfange te hebben van Govert Bles als curateur over de insolventen boedel van Peter Hosemans des comparants vader, inne voldoeninge van't geene haere comparante was beweesen voor haer moederlijck goet inden contracte tussen haere voorn. vader, en Maria Wagemaakers sijne tweede vrouw ter eenre, ende de momboirs van haere comparante, en haere broeders ter andere sijde, gepasseert voor schepenen alhier in dato vierentwintigsten april 1705, ende sulcx haere inde reeckening van prefferentie ende concurrentie gepasseert voor heere wethouderen alhier de dato veertiende deser maent meij, in prefferentie gelesen?, willende dat dito contract voor soo veel haer concureert hier mede sij gecasseert, belovende soo der naermaels jmant bevonden wiert, hier naerder toe geregtigt te wesen, het selve ten alle tijde daer aen te sullen restitueeren alle onder verbant ende subjectie als naer regten, actum den achtentwintigsten meij seventien hondert negen en twintig.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832