Menu

Documenten

Document R-1729-14-8091-372v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecoomen ende gecompareert Nicolaes Janssen van Gils, Jan Gerart vande Megdenberg als in houwelijck hebbende Cornelia Jan van Gils, Nicolaes Jan Cleijssen wed: en testamentaire boedelhouder wijlen Anneken Jan van Gils, en voogt over sijn een onmondig kint daer bij verweckt volgens sen testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Cloostermans en getuijgen alhier in dato ..., den voorn. Nicolaes Janssen van Gils als momboir en Michiel Claessen van Gils als toesiender over Adriaentje en Helena noch onmondige dochters wijlen Jan Claessen van Gils daer moeder van was Maria Adriaen Cornelis Jacobs, de welcke bekende metten anderen aengegaen ende gemaakt te hebben eene erffdeeling vande naebeschreve erffgoederen hen condividenten aengecomen mits het overlijden van haere voors. ouders, en overlijden van Norbartus Claessen van Gils die in sijn leven der condividenten oom was,

Overmits d'welcke soo is Nicolaes Janssen van Gils bij blinde lootinge ten deele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren eerstelijck een huijs schop hoff en aengelag groot samen seven L ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt genaemt het Crijven aldaer oost de weduwe Jan Baptista Mutsaers, suijt de weduwe Peter Sijmons, west de straet en noort Jan vande Megdenbergh, belast met drie gulden sjaers aende rentmeester der Geestelijcke goederen des Quartier van Oosterwijck, item noch met een ende een halven stuijver chijns sjaers aenden Ed: heer alhier, item een parceeltje ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor aent Crijven oost Jan Mattheusse, suijt Michiel Peter Gerits, west Jan vande Megdenberg en noort de gemeene straet los ende vrij, item een parcheel beemde groot drie L ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Oude Nieuwe Velden oost de gemeente alhier, suijt de weduwe Willem vande Burgt, west den Langendijck, en noort Jan vande Megdenberg los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Jan Gerart vande Megdenberg no: uxoris bij etc. een huijske staende op de gemeente onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt genaemt het Crijven aldaer oost Peter van Beurden, suijt Nicolaes van Gils, west de gemeene straet, en noort Peter van Beurden, los ende vrij, item een parceel ackerlant, groot twee L ofte etc. gelegen als voor aent Crijven oost juffr de weduwe Jan Baptist Mutsaers, suijt en west Nicolaes van Gils en noort Peter van Beurden, los ende vrij, item een parceel ackerlant groot vijff L ofte etc. gelegen als voor aent Crijven aldaer oost Peter van Beurden, suijt Nicolaes van Gils, west Jan van Riel, en noort juffr. Johanna de With, los ende vrij, item een parceel weijlant groot twee L ofte etc. gelegen als voor aent Crijven, oost de gemeene straet, suijt Peter den Decker, west Cornelis Beris, en noort Jan van Riel, los ende vrij, item een parceeltje ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor aent Crijven oost Nicolaes van Gils, suijt Michiel Peter Gerits, west Michiel Nicolaes van Gils, en noort de gemeene straet, los ende vrij, item een parceel beemde groot twee L offte etc. gelegen als voor, ter plaetse inde Oude Nieuwe Velden oost de gemeente alhier, suijt Nicolaes Gils, west den Langendijck, ende noort Joris van Gorp, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Nicolaes Jan Cleijssen ter togte en sijn een kint ten erffregte bij blinde lootinge ten deelen bevallen een huijs schuer schop hoff en aengelag groot samen vijff L ofte etc. gestaen en gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aent Laer aldaer oost eenen ackerwegt, suijt en west Wouter Hicxpoors, en noort de gemeene straet, los ende vrij, item een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen als voor aen't Laer oost Wouter Hicxpoors, suijt en west de gemeente, en noort Michiel van Gils, los ende vrij, item een parceel weijde groot een en een halff loopensaten ofte etc. gelegen als voor aent Laer oost Hendrick Voskens, suijt Wouter Hicxpoors, west eenen ackerwegt en noort Cornelis van Besouw, los ende vrij, item een parceeltje ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor aent Laer oost eene ackerwegt, suijt de weduwe Hendrick Snellen, west Michiel Nicolaes van Gils, en noort Peter Goijaert Francken, los ende vrij, item een parceeltje lant groot een halff L ofte etc. gelegen als voor aent Laer oost ..., suijt Jan Adams van Ael, west de gemeene ..., en noort Peter Spapen, los ende vrij, item een parceel ackerlant groot een en een halff L ofte etc. gelegen als voor aent Laer oost de gemeene straet, suijt Corstiaen van Bladel, west Adriaen Eeltjens en noort Dionijs Wijtmans los ende vrij, item een parceel beemde groot drie L ofte etc. gelegen als voor ter plaetse in Jacobs Hoeck oost de Leij, suijt Heijliger van Grevenbroeck, west de Lantscheijding en noort Helena van Gils, belast met twee en eenen halven stuijver chijns sjaers aenden Ed: heer alhier, en sij geweten dat den condivident in desen beneffens de andere condividenten heeft helpen afflossen een capitael van hondert gulden aen Peter van Amelsvoort als den selven op dese goederen was hebbende en sulcx bij hem hier in geschooten twintig gulden,

Overmits d'welcke soo is Adriaentje Jan Claessen van Gils bij etc. een huijs schuer schop hoff saij ende weijlant daer aen groot int geheel ses L ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aen 't Laer aldaer oost Michiel Niclaessen van Gils, suijt Govert Willem Spijckers, west en noort de straet, belast met eenen gulden twee stuijvers en acht penningen sjaers aenden rentmeester der Geestelijcke Goederen des Quartiers van Oosterwijck, item een parceel ackerlant groot vier L ofte etc. gelegen als voor oost Peter Joost Eeltjens, suijt de gemeene straet, west juffr. ..., en noort Michiel van Gils, los ende vrij, item een parceeltje ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor oost Jan Willem Velden, suijt de selve, west den ackerwegt, en noort Adriaen Adriaen Eeltjes, los ende vrij, item een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen inde Leege Heijningh ten deele onder Tilborg en ten deele onder Goirle aldaer oost de weduwe Wouter Beckers, suijt Matthijs Reijns, west Jan Adam van Ael en noort het Heijningstraetje, los ende vrij, item een parceel heijbodem groot tien a twaalff L ofte etc. gelegen onder Tilborg inde Caetsbogte aldaer oost Jan Hendrick Bacx, suijt de waterloop, west en noort de gemeente van Tilborg, los ende vrij, item een parceeltje weijde groot een L ofte etc. gelegen onder Goirle aldaer oost Catarina Graumans, suijt de heer Otterinck, west den selven en noort de waterlaet, los ende vrij, item een parceel beemde groot tien L ofte etc. gelegen onder Gilse int Broeck aldaer oost ..., suijt ..., west de weduwe Hendrics Peter Snellen, en noort ... belast met twee en eenen halven stuijver sjaers aenden Barron van Breda, item een parceel heijboodem groot vijff L ofte etc. gelegen onder Tilborg ontrent Maesdijck, aldaer oost de gemeente, suijt Gerart vande Megdenberg, west ... en noort Heijliger Janssen van Gils, los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is Helena Janssen van Gils bij etc. een parceel ackerlant groot vijff L ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aen t Laer aldaer oost Jan Adriaen Velden, suijt Adriaen Eeltjes, west Gerart vande Megdenberg, en noort Adriaen Cornelis de Beer, item een parceel weijde groot ses L ofte etc. gelegen inde Leege Heijningh ten deele onder Tilborg en tel deele onder Goirle aldaer oost Hendrick Voskens, suijt Matthijs Reijns, west Peter Goijaert Francken en noort de gemeene straet, item een parceel soo lant als bos groot samen vier L ofte etc. gelegen onder Tilborg aen 't Laer, oost eenen ackerwegt, suijt Joost Roelen, west Joris vande Megdenberg, en noort Jan Heijligers van Gils, item een parceel beemde groot drie L ofte etc. gelegen onder Tilborg in Jacobs Hoeck aldaer oost de Leij, suijt Nicolaes Cleijssen, west de Lantschijding en noort Marinus de Wolff, item noch een parceel ackerlant groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen als voor onder Tilborg ter plaetse inde Schijff, aldaer oost Maria van Gorp, suijt eenn ackerwegt, west Mattheus Peter Vrancken, en noort Aert Brock, los ende vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat jder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen etc. ende hebben etc. geloovende etc.en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den vijffentwintigsten october seventien hondert negenentwintigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832