Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1729-14-8190-147v

Peeter Wouter Lievens cedit aen Adriaentie Hendrick Lammers de helfte in eene huijsinge aenden suijden cant bestaende in een keucken, kamer en goot scheijdende opde middelwegt tussen dese ende de wooninge ten noorden metten hoff daer agter aen groot een halff loopensaet ofte etc., gestaen ende gelegen onder de Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost de straet, zuijd de wedue Jan Heerders, west Peter Adriaen Francken, ende noord de erffgenamen Nicolaes Anthonissen, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende sij geweten dat de coopersse mede ten hare lasten is nemende eene somme van seventigh gulden die hij vercooper hier op in vergelijcking van cavelingh heeft ten sijnen lasten genomen, bij deijlinge tussen hem en Nicolaes Anthonissen gepasseert voor schepenen alhier in dato sestienden april 1717, ende heeft daer op etc. gelovende etc. allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den negentienden januarij seventien hondert negen en twintigh.

Cooppenn: boven den genoemde last 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832