Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1729-14-8190-148r

Cornelia Lievens, Geerard Leemans als in houwlijck hebbende gehad Maria van Ermen, Jan Janssen den Ouden, Geertruijd Lievens, Peter Denis van Beurden als in houwelijck hebbende Adriaentje Lievens, Jan Hoevenaers als in houwelijck hebbende Maria Lievens, Maria, Piternel, en Maria gesusteren meerderjarige dogters wijlen Wouter Lievens cum tutoribus, cedunt aen Peter Wouter Lievens acht negende parten gemeen en onbedeelt in een halff huijs en hoff groot int geheel veertigh roeden ofte etc., met het nieuw erffren daer aen gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh aende Postelstraet aldaer oost de straet zuijd ende noord de weduwe Jan Babtista Mutsaers, en west Anthonij Donders, soo ende gelijck het half van hare ouders zaligers is aengecomen, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende dat alleen voor de lastige schulden des boedels van haere ouders zaliger monteerende eene somme van vijfftigh gulden, die den cooper ten sijnen lasten is nemende, ende hebben etc. gelovende etc. allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den twintigsten januarij seventien hondert negen en twintigh.

Cooppenn: niet anders als den ingenoemde last van 50 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832