Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1729-14-8190-150

Adriaen Adriaen de Roij cedit aen Jan sijnen oudsten soon hier mede present een huijs, schuer en schaapskoij met den hoff en aangelegen erve groot drie en een halff loopensaet offte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost Dingeman vande Loo, zuijd Denis Hoirvoort, west Cornelis Beris, ende noord de straat, Item een parseel weijde groot twee loopensaet offte etc., gelegen als voor oost Maria Smarien, zuijd de straat, west de erffgenamen Adriaen van Heijst ende noord Martinus Brock, Item een parseel ackerland, gelegen als voor oost Maria Verschuere, zuijd Gerard Cornelis Geerarts, west den ackerwegt, ende noord Cornelis Verbunt, Item een parseel ackerlant groot twee loopensaten offte etc. gelegen als voor oost de straet, zuijd Cornelis Beris, west den selven, ende noord Norbert Horvoors, Item een parseel weijde groot drie loopensaten offte etc. gelegen als voor oost ..., zuijd Huijbert van Groenendael, west eenen ackerwegt ende noord ..., Item een parceeltje ackerlant groot een loopensaet offte etc. gelegen als voor oost Adriaen de Roij, zuijd ..., west de gemeente, ende noord Cornelis Beris, Item een parceeltje heijde groot twee loopensaten offte etc. gelegen als voor Achtert Creijven, Item een parceeltje heijde groot twee loopensaten offte etc. gelegen als voor, Item een parceel beemde en putten groot samen twee loopensaten offte etc. gelegen als voor agter de Elffbuender oost Jacobus Vroomans, zuijd de Elffbuender, west Peter Haens, en noord de Landscheijding, Item een parceeltje beemde en putten groot .. loopensaet offte etc. gelegen als voor achtere Jacobs Hoeck, oost de Leij, zuijd Cornelis ?, west ..., ende noord ..., Item een parseel ackerlant en bos groot drie loopensaten offte etc. gelegen alhier onder den Oosten Heijcant, aldaer oost de waterlaat, zuijd eenen ackerwegt, west de wed. Laurens Bouwens, ende noord Jan van Helvoort, Item een parceel weijde groot een en een halff loopensaet gelegen als voor oost en suijd eenen ackerwegt, west de straet, ende noort Jan van Helvoort, Item een parceeltje lant groot drie quart loop: offte etc. gelegen als voor oost Jan de Cocq, zuijd de straat, west Jan de Cocq, ende noord de straat, belast met een oortjen chijns s'jaers aende geswoorens alhier, en ses duijten chijns s jaers aen ... ten Bosch, den vercooper reserveert het vaste moer inde beemden ten sijnen behoeven, met conditie hier noch toegedaen, dat den vercooper en sijn vrouw haer leven lanck gedurende inde camer der huijsinge vrij woonen sullen, met den hoff soo hem nu gebruijckt, als mede het hout int heijtvelt te mogen cappen telkens als het schaerbaer is, en sal den cooper jaerlijcx voorden vercooper moeten halen acht carren turff en thuis brengen, daer en boven dat den cooper sal moeten betalen en t sijnen lasten is nemende alle de schulden des boedels bij sijne ouders gemaeckt ende verschult sijnde geen uijtgesondert, ende in gevalle den vercooper en sijne vrouw tot decadentie quamen beloofd den cooper deselve te sullen onderhouden en alimenteren in cost, dranck en cleeding eerlijck en tamelijck naer staet ende vermogen, ende heeft den vercooper, ten behoeve vanden cooper opt vercogte soo als voorschreve volcomentlijck vertegen, ende gerenuntieert inne maniere ..., gelovende wederseijts soo vercooper als cooper allent geene voors. alsoo te sullen houden, ende doen houden voor goed ende van waerden opt verbant als naer regten, actum den vijffden februarij seventien hondert negen en twintich.

De schulden des boedels begrooten den vercooper en cooper ontrent de ses hondert 50 gulden, ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832