Menu

Documenten

Document R-1729-14-8190-151v

Compareerde voor etc. de heer Johan Tieleman van Meurs regeerend schepen alhier, den welcke uijt cragte van acte hier naer van woorde tot woorde volgende, compareerde voor mij Adriaen Sem openbaer notaris bij den Edelen Moog: Raade van Brabant in s' Hage geadmitteert binnen dese Heerlijcheijt Dongen residerende, en de getuijgen ondergenomineert Jan ende Cornelis Adriaenze van Gils gebroeders beijden woonende tot Tilborgh de getuijgen bekent, te kennen gevende dat sij comparanten bij haren aanbehuwden broeder Anthonij van Dongen in houwelijck hebbende Maria Philps woonende tot Oosterhout, in regten waren geroepen voor welgemelten Raade, en dat omme van haer, comparanten te erlangen sijn aendeel nomine uxoris inde steede en landerijen groot ontrent 28 loopensaat gelegen tot Tilborgh op het Kreijven, en waar deselve elders soude mogen sijn, in dier voegen zoo als de selve thans in hure ende gebruijck is en sijn bij Adriaen Maas, mitsgaders de revenuen en hueren van dien toebehoort hebbende Adriaan Anthonij van Gils ende sijne huijsvrouw Adriaantje Sprangers, dat in die saecke soo verre was geprocedeert, dat sij comparanten bij provisionele sententie van haer Edele moogende in dato den 29 sten julij 1727 ware gecondemneert aanden voorschreve inpretant en triumphant te laten volgen sijne resp. portie ... breder als bij de selve sententie waer op ten principalen verder geprocedeert zijnde soo waren sij comparanten .........

zo waren sij comparanten te raede geworden van des triumphants en hare portien en eijgendom inde voornoemde steede van huijsinge schuere, en landerijen, ende veragterde huere te doen affstant, aan ende ten behoeve vanden voornoemden Anthonij van Dongen, offte sijnen getransporteerden monsr. Charel Verheijden, gelijck sij comparanten verklaerden en betuijden te doen bij ende mits desen zonder aen de selve te behouden enige het alderminste actie, reght, toe offte aenseggen als daer van geheel en all renuntierende ende verthijende ten doene ende behoeve voorschreve om met die geheele steede te handelen naer sijnen goeden raat en welgevallen, authoriserende en vollemogt gevende aanden eerwaerden gereghte van Tilborgh voorschreve op het vertoonen van deeze, ende in kraghte en vermogens dese acte, aan den selve Anthonij van Dongen van haren portien te geven brieven van opdragt en transport in forma, authorizerende verders voor soo verre des nodighe, en moghte werden vereijst eene uijt haer edel aghtbare, om de opdragt en transport in henne naem te doen, ende sulcx alles in voldoeningh van allen, de costen hier omme gedaen, geene van dien uijtgesondert ....

verclaerde te cederen, op te dragen ende over te geven aen Anthonij van Dongen hier mede present twee derde parten in de voornoemde steede, daer van hem cooper 't resterende derde part is competerende, bestaende / soo sij seijde / inde volgende perseelen, als in een huijsinge en aensteede groot ... loopensaeten offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh ter plaetse aent Creijven aldaer oost een gemeijne voetpad, zuijd de gemene straet, west Peter Maes, ende noort Adriaen van Heijst en andere, Item in een perseel ackerland groot ontrent eenen halven buijnder genaemt de Corte Vooren, offte etc., gelegen als voor aldaer oost en zuijd een gemijne voetpad, west de weduwe Giel Borgers, en noord den Grooten Acker, Item in een parseel ackerland ontrent drie loopensaet genaempt de Lange Vooren gelegen als voor aldaer oost Soet Peter van Rijssel, west ..., en noord Peter Maes, Item in een perseel ackerland groot anderhalf loopensaet gelegen als voor, aldaer oost Jan Maes, zuijd en noord Peter Maes, en west ..., Item in een parseel ackerlant gelegen als voor groot twee loopensaeten, oost de gemeijne straat, zuijd, en noord Cornelis Peter Beris, en west Jan de Cocq, Item in een parseel soo weij als zaijland gelegen als voor groot ses lopensaten, oost de gemeijne straet, zuijd Huijbert Denis Maes, west Norbert Horvoirts, en noord Jan Mutsaers en andere, Item in een parseel weijde groot drie loopensaet gelegen als voor oost ..., zuijd Soet Peter van Rijssel, west de gemeijne straet, noord Daniel van Heijst cum suis, met nog twee drie parten in een half loopensaet lant gelegen als voor aldaer oost en west een gemeene wegt, zuijd Anneke Cornelis Maes, ende noord Lambert vanden Curvel, alle soo groot ende cleijn als deselve gestaan ende gelegen sijn inde jurisdictie van Tilborgh ter plaetse genaamt het Creijven ontrent de Hasselt, belast met eenen gulden tien stuijvers acht penn: aenden Rentmeester der Geestelijcke Goederen dese ..., Item eenen stuijver veertien penningen chijns jaers aen ... tot Oorschot, voorts wegen stegen etc. ende heeft uijt cragt ende magt den comparant bij ... acte gegeven verclaert dit vercoopen opdragen ende overgeven altijt te sullen houden voor goed ende van waerden, onder verbant als na regten, actum den sevenden februarij seventien hondert negen en twintigh.

En sijn de twee derde parten bij de ondergeteeckende president Otterinck, loco drossard, schepenen en secretaris getauceert op drie hondert vijffticgh gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832