Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1729-14-8190-164v

Compareerde voor etc. Jan Joost Heerders den welcke verclaerde te desisteren vant regt van togt hem van togt wegen competeerende op een parseel ackerlandt grot drie loopensaten gelegen allhier onder Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, ende sulcx ten behoeve van sijne drie kinderen, sonder daer aen ... te reserveren maer, aen renuntierende en gerequireerde forma, actum den vijff en twintigsten maert seventien hondert negenentwintigh.

Justinus Jan Heerdens, mitsgaders Jenneke en Piternel sijn meerderjarige susters cum tutoribus cedunt aen Cornelis Jan Beris een perseel ackerlant groot drie loopensaten offte etc., gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborg ter plaatse aende Hasselt aldaer oost ende west den cooper, zuijd Mattijs Maes, ende noord Johannes Janssens, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende henne etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vijff en twintigsten maert seventien hondert negen en twintigh.

Cooppenn 150 guldens voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832