Menu

Documenten

Document R-1729-14-8190-165v

Compareerde voor etc., Sr Pieter van Gent die, alsoo bij den uijtganck des hoogsels cooper gebleven was van seecker huijsinge en verscheijdene perseelen van landen, gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse onder de Hasselt, aen hem vercoght door Sr Carel Verheijden als last en procuratie hebbende van Anthonij van Dongen, waer van het hoogsel is uijtgegaen ten overstaen van schepenen alhier volgens de conditie van de publicque vercoopcedule daer van sijnde in dato 23 februarij 1729 beloopende daer van de cooppenningen en slagen 335 gulden, ende het inde conditie uijtge... de somme van een hondert en achtien gulden aen pachten en chijnssen uijt de goederen gaende in capitael 44:13:12, met rende also te samen vier hondert seven en negentigh dertien stuijvers, en twaelff penningen waer vanden 40e penn ten behoeve vant gemeene lant compt te beloopen de somme van twaelff gulden acht stuijvers en vertien penn:, welcke 40 penn hij comparanten behoeve vant gemeene lant verclaerde te depositeren ter griffie alhier, gelijk hij is doende bij desen, actum den acht en twintighsten maert seventien hondert negen en twintigh.

Carel Verheijden woonende tot Dongen als last ende procuratie hebbende van Anthonij van Dongen in houwelijck hebbende Maria Philips volgens de procuratie daar van sijnde gepasseert voorden notaris Adriaen Sem en getuijgen binnen dese Heerlijcheijt Dongen de dato sesden deser maent februarij 1729 op heden verthoont, cedit aen Sr. Pieter van Gent eene huijsinge en stede gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh aent Creijven bestaende in saeij en weij landen daer aen groot samen vier en twintigh loopensaten offte etc. gelegen in verscheijde partijen, daer van het eerste heeft oost een gemeene voetpad, zuijd de gemeene straat, west Peter Maes, ende noord Adriaen van Heijst, het parseel ackerlandt groot ontrent een halff buender genaemt de Corte Vooren oost Peter ..., zuijd de gemeene voetpad, west de weduwe Michiel Burgers, en noord den Grooten Acker, Item een parseel ackerlant groot drie loop: offte etc. genaempt de Lange Vooren oost Soetje Peters van Rijssel, zuijd, ende west de selve, en noord Peter Maas, Item een parseel ackerland groot een en een halff loopensaet, oost en west Jan Maes, zuijd ende noord Peter Maas, Item een parseel saijlandt groot twee loopensaet oost de gemeene straat, zuijd Cornelis Peter Beris, west Jan de Cocq, en noord Cornelis Peter Beris, Item ontrent de ses loopensaet weijde en lant oost de gemeene straat, zuijd Huijbert Denis Maes, west Norbertus Horvoirts, ende noord Jan Mutsaers cum suis, Item een parseel weijde groot drie loopensaet oost het selve goed, zuijd Soetje Peters van Rijssel, west de gemeene straat en noord Daniel van Heijst cum suis, en nogh een parceeltje lant tijnde de stede groot een half loopensaet oost de gemeene voetpadt zuijd Anneken Cornelis Maes, west de gemeene straet, ende noord Lambert vande Kurvel, belast met eene rente van eenen gulden tien stuijvers en acht penningen aenden rentmeester der Geestelijke Goederen des Quartiers van Oosterweijck, Item eenen stuijver en veertien penningen chijns s'jaers aen ... tot Oorschot, ende nogh drie en een halff oort en drie meijten gewinchijns s'jaers aende Conventualen van Tongerlo betaelt werdende ende drie st acht penn: s'jaers ... agtert sedert St Thomas 1725 tot 1728 in chijns, en neempt den cooper t sijnen lasten eene somme van een hondert en aghtien gulden de welcke inde conditie van publicque vercoopinge sijn bevoorwaert en uijtgestoocken, breeder in geseijde conditie gementioneert waer toe ten desen brevitatis causa wert gerefereert, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den een en dertigsten maart seventienhondert negen entwintigh.

Cooppenningen en slagen met den genoemden last, behalve de chijnsen en pagten is 453 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832