Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1729-14-8190-171

Johan de Jong secretaris alhier cedit ten behoeve van alle geinteresseerde crediteuren uijt cragte van authorisatie vanden heere drossard en schepenen deser Heerlijcheden van Tilborgh en Goirle in dato tienden januarij 1729 aen Adriaen de Jongh een huijs en hoff met aengelagh soo weij als ackerland groot vijff loopensaten offte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Cleijn Hasselt aldaer oost Dionijs Peter Schaapsmeerders, zuijd Jan Adamse, west de gemeene straet, ende noord Geerard Cornelis Couwenbergh cum suis, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende super bona creditorum, alle verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den twintigsten april seventien hondert negen en twintigh.

Cooppenn: en slagen 160 gulden voldaen.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832