Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1729-14-8190-177r

Adriaen de Jongh, cedit aen Cornelis Smolders een huijs ende hoff groot dertigh roeden offte etc. soo als het selve affgebaeckent gestaen ende gelegen is onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer, oost Dirck Peter Schaapsmeerders, zuijd Jan Adams, west de straat, ende noord Geerit Cornelis Couwenbergh aente vaerden halff april seventien hondert dertigh, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vier en twintigsten meij seventien hondert negen en twintigh,

Cooppenn: 55:0:0Zoeken in website: De Hasselt voor 1832