Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1729-14-8190-183v

Embregt Adriaen Maes als momboir en Jan Adriaen Leijten als toesiender over de vier onmondige kinderen wijlen Adriaen Denis Maes daer moeder van was Jenneken Denis Leijten met consent ende decreet van heeren president ende schepenen alhier de dato 21e meij deses jaers op heden verthoont cedunt aen de heer Adriaen Coolen eene huijsinge, schop, hoff ende aengelag groot samen drie en een halff loopensaet offte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse aende Hoeve aldaer oost Nicolaes van Gestel, zuijd de erffgenamen Adriaen Jan Meussen, west de straet, ende noord Nicolaes van Gestel, belast met twee gulden ende thien stuijvers s'jaers in eenen meerderen pagt aende heeren conventualen van Tongerlo, item een perseel soo ackerlandt als weijde groot een en drie quartier loopensaten offte etc., gelegen als voor aende Hoeve oost Jan van Olen?, zuijd eenen wegt, west Nicolaes van Gestel, ende noord ..., met nogh een perseel soo acker als weijlant groot drie loopensaten offte etc., gelegen als voor aende Hasselt, aldaer oost, ende zuijd de straet, west, ende noord Cornelis Segers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den dertigsten junij seventien hondert negen en twintigh,

Cooppenn: ende slagen 385 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832