Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1729-14-8190-193r

Den hr en Mr Wouter van Dijck, juffr. Johanna, en Dingena van Dijck des selfs meerderjarige susters cum tutoribus, Dionijs van Dijck, sr Nicolaes Nicolaessen van Dijck, Wouter de Bont, ende Cornelia de Bont desselfs meerderjarige suster cum tutore samen voor d'een helfte, ende Jan Cuijstens als vader ende toesiender over sijne noch twee minderjarige kinderen in echten bedden verweckt bij wijlen Piternel Jan Molengraeff, ende nogh als last ende procuratie hebbende van Nicolaes des selfs meerderjarigen soon, ende broeder vande voornoemde onmondige, soo voor sijn selven, en als principael momboir over deselve sijnde nogh onmondige broeder ende suster volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voorden notaris C. Cloostermans en getuijgen alhier in dato 24e junij deses jaers voor d'ander helfte en voor soo veel den onmondigen aengaet met consent ende decreet vande heeren drossard ende schepenen alhier in dato 25e junij deses jaers op heden verthoont, cedunt aen Roeloff Hollen een parceel weijde groot twee en een halff loopensaet off daer ontrent gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse inden Beijsteren aldaer oost Jan Cuijstens, zuijd een straetje, west Jan Bacx, ende noort ..., los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den derden augustij seventien hondert negen en twintigh,

Cooppenn: en slagen 135 gulden voldaen.

...

Deselven cedunt aen Laurens Jan Henssen een parceel ackerland groot seven loopensaten offte etc. met den houtwas daer aengehoorende gelegen onder de Heerlijcheijt Tilborg aen t' Creijven oost een straetje, zuijd ..., west ... en noord de gemeene straat, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den derden augustij seventien hondert negen en twintigh,

Cooppenn: en slagen 146:10:0 voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832