Menu

Documenten

Document R-1730-14-8091-412v

Compareerde voor etc. Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: Mo: de heren Raaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden, den welcke uijt cragte van authorisatie van sr. Cristiaen de Roij de dato 16e deser maent meij 1730 als ontfanger der ordinaere verponding over Tilborgh d'annis 1727, 1728 en 1729 op hem deurwaerder gegeven, verclaerde in arrest te nemen ende inne handen vande Hooge Overigheijt te stellen soo doet mitsdesen de erffgoederen staende op den naem van Peter Jan Mutsaers gestaen ende gelegen alhier onder de Heerlijckheijt van Tilborgh, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer drie voorgaende sondagse kerckgebooden van veertien tot veertien dagen gedaen in conformisie? de orders off reglement van haer Ed: Mo: de heren Raaden van Staten der Vereenigde Nederlanden de dato 10 julij 1727, publiecq ende voor alle man te vercoopen, ten eijnde om daer aen te verhalen eene somme van negen gulden en sestien stuijvers over verschulde verpondingh d'annis voors. met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum den negentienden meij seventien hondert dartig,

Den selven verclaert uijt cragte als voor in arrest te neemen ende in handen vande Hooge Overigheijt te stellen, soo doet mitsdesen, de erffgoederen staende op de naeme van Jacobus Peter van Beurden, en Peter Jan Vermeer alias Deckers gelegen alhier onder de Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde omme daer aen te verhalen eene somme van sevenentwintig gulden, vijfftien stuijvers en vier penningen, over verschulde verpondingh d'annis voors. met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor, in arrest te neemen ende inne handen vande Hooge Overigheijt te stellen, soo doet mitsdesen, de erffgoederen staende op de naemen van Jan Gerits de Cocq, en Lambert Segers gestaen en gelegen onder Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde om daer aen te verhaalen eene somme van dartien gulden, elff stuijvers en veertien penningen, over verschulde verpondingh d'annis voors. met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor, in arrest te neemen en in handen vande Hooge Overigheijt te stellen, soo doet mitsdesen, de erffgoederen staende op de naem van Joost Denissen gestaen en gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde omme daer aen te verhalen eene somme van vier gulden en negentien stuijvers, over verschulde verpondingh d'annis voors. met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor, in arrest te neemen ende inne handen vande Hooge Overigheijt te stellen, soo doet mitsdesen, de erffgoederen staende op de naem van Herman Jan Vreijssen gelegen onder Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde omme daer aen te verhalen eene somme van vijff gulden achtien stuijvers, en twaelff penningen, over verschulde verpondingh d'annis voors. met de kosten hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor, in arrest te neemen ende inne handen vande Hooge Overigheijt te stellen de erffgoederen staende op den naeme van Jan Adriaen Deckers gelegen onder Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde omme daer aen te verhalen eene somme van eenen gulden sestien stuijvers, over verschulde verpondingh d'annis voors. met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor, in arrest te neemen ende in handen vande Hooge Overigheijt te stellen soo doet mitsdesen de erffgoederen staende op den naem van Pauwels Jan Joosten, gestaen ende gelegen onder dese heerlijckheuijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde omme daer aen te verhalen eene somme van sestien gulden twee stuijvers en acht penningen, over verschulde verpondingh d'annis voors. met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor, in arrest te neemen ende inne handen vande Hooge Overigheijt te stellen, soo doet mitsdesen, de erffgoederen staende op den naem van Adriaen Peter van Heijst gelegen onder dese heerlijckheuijt van Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde omme daer aen te verhalen eene somme van ses gulden vier stuijvers, en acht penningen, over verschulde verpondingh d'annis voors. met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor, in arrest te neemen ende inne handen vande Hooge Overigheijt te stellen, soo doet mitsdesen, de erffgoederen staende op den naem vande weduwe Gerit Jan Smolders gestaen ende gelegen onder Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde omme daer aen te verhaalen eene somme van vijff gulden vijff stuijvers, en ses penningen, over verschulde verpondingh d'annis voors. met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,

Den selven verclaert uijt cragte als voor, in arrest te neemen ende inne handen vande Hooge Overigheijt te stellen, soo doet mitsdesen, de erffgoederen staende op den naem van Anthonij Schoffaers gestaen ende gelegen onder Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, omme die naer etc. ten eijnde omme daer aen te verhalen eene somme van tien gulden, ende vier stuijvers, over verschulde verpondingh d'annis voors. met de costen hier omme gedaen als noch te doen, actum ut supra,Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832