Menu

Documenten

Document R-1730-14-8091-418r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecoomen ende gecompareert Cornelis Jan Beris, ende Adriaen Jan de Rooij, de welcke bekende gedeelt te hebben seecker bleckeling velt haer te samen competerende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg aen Jacobs Hoeck groot in't geheel ses L aldaer oost de Leij, suijt Jan Momboirs, west de Lantscheijding, en noort Jan Janssen de Jongh, ende is den voorn: Cornelis Jan Beris ten loote en deele bevallen de geregte helft in't voors. velt aenden noorden kant soo als nu is doorgereent,

Overmits d'welcke soo is den voorn. Adriaan Jan de Rooij ten loote en deelen bevallen de geregte helft int voors. velt aenden suijden cant, soo gelijck nu is doorgereent,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat jder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen en onderhouden, alle wegen stegen schouwen waterlaten etc. ende hebben etc., geloovende etc., en allen commer etc., pro ut in forma, actum den negenentwintgsten junij seventien hondert dartigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832