Menu

Documenten

Document R-1730-14-8095-20v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Gerart Peters vande Megdenbergh als in huwelijck hebbende Lauwerensken van Beurden, Adriaentie Embreghts van Bavel weduwe ende testamentaire boedelhouster van wijlen Jan van Beurden, volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris A: v: Burght en getuijgen alhier in dato 29 julij 1720 als moeder en voogdesse over hare kinderen, en geassisteert met Jan van Beurden haren meerderjarigen soon, Josijna Lucas Cauwenbergh weduwe wijlen Peter van Beurden geassisteert met Laurens van Beurden haren meerderjarigen soon, en met Jacobus van der Burght, als inne huwelijck hebbende Jennemaria van Beurden hare dochter, Jenneken Schuermans weduwe Annanias van Beurden, geassisteert met Adriaen en Jennemaria van Beurden hare meerderjarige kinderen, den voornoemde Adriaen van Beurden noch als monboir ende Adriaen Mutsaerts als toesiender over de noch twee minderjarige kinderen wijlen den voornoemde Annanias van Beurden daer moeder van is geseijde Jenneken Schuermans, dewelcken verclaerden metten anderen aangegaen ende gemaekt te hebben eene erffdelingh van de goederen wijlen Allegonda, en Clasina van Beurden, haer condividenten, door de selve bij testamentaire dispositie naergelaten volgens de testamente daar van sijnde gepasseert voor schepenen van Moergestel in dato 10e september 1705 bij t passeren deses vertoont,

Overmits d'welcke soo is Gerart Peters vanden Megdenbergh no: uxoris bij etc. eerstelijck een parceel ackerlant groot vijff loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse Corvel inde Schijff aldaer oost den ackerweght, suijt de kinderen Jacobus van Osch west Mattijs van Asten, en noort Norbart Segers,
Item een parceel ackerlant groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor onder Corvel oost Lodewijck vander Hammen, suijt Jan Baptist van Oeckel, west de weduwe Peter van Beurden, ende noort Nicolaes de Roij,
Item een parceel ackerlant groot twee loopensaten ofte etc. gelegen onder Corvel, oost ..., suijt de weduwe Peter van Beurden, west de kinderen vande heer Dirck Otterinck, ende noort de heirbaan,

Overmits d'welcke soo is Adriaentie Embreght van Bavel weduwe Jan van Beurden met hare kinderen bij etc. een parceel ackerlant groot ses loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborgh ter plaetse Oerle oost Nicolaes Mutsaerts, suijt en west Hendrick van Dijck, ende noort de heirbaan,
Item een parceeltie ackerlant groot een lopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Willem de Beer, suijt Laurens Swagemakers, west Peter Hosemans, ende noort Huijbert van Groenendael,
Item een parceeltie soo bos als weijde groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Catsboght, oost de H: Geest van s'Bosch, suijt den H: Geest alhier, west ...., ende noort Cornelis Heijcants,
Item noch de helfte gemeen ende onbedeelt in een parceel beemt en uijtgestecken putten groot int geheel vier loopensaten ofte etc. gelegen aenden Ouden Draijboom oost de Leij, suijt den H: Geest van Tilborg, west de Lantscheijdingh, en noort de weduwe Peter de Meijer

Overmits d'welcke soo is de weduwe Peter van Beurden met haren kinderen bij etc. een parceel weijden groot drie loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaetse onder Corvel en met een hoeckjen onder Goirle aldaer oost de heijrbaan suijt de gemeente west Gerart vande Megdenbergh, ende noort het Heijninghstraetien,
Item een parceel heijvelt groot drie loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Schooten oost ...., suijt Denijs van Dijck, west de Leij, ende noort Huijbert Kercken,
Item noch een heijvelt groot seven loopensaten ofte etc. gelegen achter Goirle oost Peter Alewijns suijt de Leij west Norbart Segers ende noort Adriaen Cauwenbergh,
Item een heijvelt groot twee loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborg aen Maesdijck oost de Leij suijt de kinderen Willem van Oerle west de Leij, ende noort ...., belast met een duijt chijns siaers aenden Ed: heer alhier,
Item noch een parceel heijvelt groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse aenden gemeenen dijck oost Cornelis van Besouw, suijt de weduwe Cornelis van Broeckhoven west ende noort de oude Leij, belast met vijff duijten chijns siaers aende Ed: heer alhier,
Item twee loopensaet ackerlant onder Oerle oost C: Verbunt, suijt de hr Secretaris west Bastiaen Verhoeven ende noort ...., los ende vrij,

Overmits d'welcke soo is de weduwe Annanias van Beurden met hare kinderen bij etc., een huijs hoff ende aengelag groot twee loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder Tilborgh ter plaetse Oerle oost de kinderen Adriaen Winnicx suijt de straet west Mattijs de Roij, ende noort Nicolaes de Roij,
Item een parceel ackerlant groot een ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor inde Schijff bijt Hagelcruijs, oost Jan de Roij, suijt Jan Pulskens, west Gerart van Spaendonck ende noort Peter Somers,
Item noch een parceel weijde groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor aent Harincx ent, aldaer oost suijt en noort de straet en west Adriaen vanden Hout,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat jder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden dat de voors. der condividenten de achterste sullen moeten wegen ter naeste velt ende minste schade, en voorts gedogen allent gene deen oft dander parceel van outs soude mogen subject wesen ende hebben daer op etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twee en twintigsten september seventien hondert dartigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832