Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-233

Jenneken en Piternel gesusteren meerderjarige dogters wijlen Jan Joost Heerdens cum tutoribus cedunt aen Justinus Jan Heerdens haren broeder twee derde parten in een halff huijsken aenden noorden cant scheijdende opde graet vande schouw tussen dese en de woninge ten suijden met twee derde parten inden hoff, ende aengelagh groot samen twee en een halff loopensaeten offte etc., gestaen ende gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborch ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Cornelis Beris, zuijd de wedue Goijaert Heerders, west Mattijs Maes, ende noord Cornelis Jan Beris, waer in den cooper het resterende derde part is competerende, belast int geheel met eenen chijns van vier stuijvers ende twee penningen s'jaers aenden Edelen Heer alhier, Item met eenen chijns van drie stuijvers en twaelff penningen s'jaers in eenen meerdere chijns aenden rentmeester der geestelijcke goederen des quartiers van Oosterwijck ende neemt den cooper nogh ten sijnen lasten te betalen aen Joost Gijsbert de Beer de somme van sestigh gulden sijnde een schepen gelofte, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen comer etc., pro ut in forma, actum den elffden januarij seventhien hondert dertigh.

Cooppenn: boven den ingenoemde lasten 33:10:0Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832