Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1730-14-8190-238v

Jacobus Vroomans als in houwelijck hebbende Anneke Jan de Cocq cedit aen Geerit Joost van Berckel een parceel ackerlandt groot twee en een halff loopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Embregt Peter Maes, suijd Jenneke Soomers, west eenen voetwegt, ende noord Mattijs Claes Tijssen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., geloovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den tienden februarij seventien hondert dertigh,

Cooppenn: 95 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832