Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1730-14-8190-240v

Peter Adriaen van Heijst soo voor sijn selven ende nogh als momboir ende Jan Frans Spijkers als toesiender over de nogh drie onmondighe kinders wijlen Adriaen Peters van Heijst, daer moeder aff was Elisabeth Frans Spijckers de momboirs met consent ende decreet van heeren drossard en schepenen alhier de dato 17 december 1729 op heden verthoont, cedunt aende kinderen van Laurens van Doorenmalen een parseel soo ackers als weijlant met een eijcke ... daer teijnden aen groot tsamen ses en een quartier loopensaeten ofte etc., gelegen onder Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Martinus Segers Brocken, zuijd Jan de Roij, west de straet, ende noord Jacobus Willem de Beer, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vier en twintigsten februarij seventien hondert dertigh.

Cooppenn en slagen 290 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832