Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1730-14-8190-242v

Huijbert en Jan Peter Smarien, Jan Pulskens als in houwelijck hebbende Maria Peter Smarien, den voornoemde Jan Peter Smarien noch als momboir en Lambert Wouters Smarien soo voor hem selve, en als toesiender over de noch drie onmondige kinderen wijlen Wouter Smarien daer moeder aff is Anneke Michiel Geeritse, Francis Coolen als in houwelijck hebbende Eva Wouter Smarien, Francis Laureijs Emans soo voor sijne selven, ende noch als momboir, en Adriaen Hamers als toesiender over de onmondige kinderen wijlen Maria Laureijs Emans daer vader van is Wouter Hamers te samen voor d'een helffte, Adriaen Adriaen de Roij, Adriaen Jan de Roij, Justinus Jan Joost Heerdens en Jenneken, en Piternel sijne meerderjarige susters cum tutoribus, Adriaen Smolders, Helena Maria sijne meerderjarige suster cum tutore, ende haer nogh fort ende sterck makende voor Jennemaria Smolders sijne absente suster, Jan Willem Heerders, Hendrick Denis Horvoirts als vader ende voogt over sijne kinderen, Jan Claessen de Cocq, Jacobus Vrooman als in houwelijck hebbende Anneken Jan Claessen de Cocq, en sig nogh fort en sterckmakend voor Maria de Cocq, Jan Baptist, Peter en Francis gebroeders meedererjarige soonen wijlen Jeneken Peter Heerdens daer vader van is Cornelis Jan Beris voor de andere helffte, ende alle te samen als testamentaire erffgenaemen wijlen Maria Jan Smariens volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voorden notaris Cornelis Cloostermans en seeckere getuijgen alhier in dato vijfftienden november 1729 op heden verthoont, de momboirs met consent, ende decreet van heeren wethouderen alhier de dato tweeden meert 1730, mede op heden verthoont cedunt aen Jacobus de Beer een parceel ackerlant groot twee en een halff loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost ende noord Martinus Seger Brocken, zuijd de straat, ende west Jan Adriaen de Roij, los en vrij, vuijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vijfftiende maert seventien hondert dertigh.

Cooppenn en slagen 145 gulden voldaen.

Deselve cedunt aen Joris Janssen van Gorp een perseel ackerlant groot drie loopensaten offte etc. gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, oost Laureijs van Dooremalen, zuijd de kinderen van Jan Joost Heerders, west Peter Hoirvoorts, ende noord de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vijfftienden maert seventhien hondert dertigh.

Cooppenn en slagen 122:10:0 voldaen.

Deselve cedunt aen Norbertus Denis Hoirvoorts een parceel soo moer als uijtgesteecke putten groot samen vier en een halff loopensaeten ofte etc., gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse Jacobs Hoeck aldaer oost de Leij zuijd Huijbert Smarien west de Landscheijding ende noord Jan ... belast met seven oortjens chijns s'jaers aende Conventualen van Tongerlo voorts los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vijfftienden maert seventien hondert dertigh.

Cooppenn: en slagen 57:10:00 voldaen.

Deselve cedunt aen Jan Maes een parceel heijvelt groot twee loopensaten offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse ontrent Lievegoir, oost de gemeente, zuijd Jan Nicolaes Philipssen, west de Leije ende noord Willem Couwenbergh, Item een parceel heijvelt groot vier loopensaten, offte etc. gelegen als voors. ter plaetse inde Vosbergen oost, zuijd ende noord de gemeente, ende west de weduwe Jan ..., beijde los ende vrij, uijgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc. gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vijffthienden maert seventien hondert dertigh.

Cooppenn: en slagen 4 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832