Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-256r

Nicolaes Janssen van Gils cedit aen Cornelis vanden Broeck een huijs, schop en hoff met t'aengelagh groot samen seven loopensaten offte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost juffr. de weduwe Jan Babtist Mutsaers, zuijd Jenneken Vermeer, west de straet, ende noord Jan vanden Megdenbergh, belast met eene rente van drie gulden sjaers aenden rentmeester der Geestelijke Goederen des Quartiers van Oosterwijck, en met eenen chijns van eenen stuijver, en acht penningen aenden edelen heer deser Heerlijcheijt voorts los ende vrij, item een parceeltje ackerlants groot een loopensaet offte etc., gelegen als voor aende Hasselt aldaer oost de wedue Jan Mattheussen, zuijd Michiel Peter Geerits, west de wedue Michiel van Gils, en noord eenen gemeene wegt, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den twee en twintigsten april seventien hondert dertigh,

Cooppenn: 260 gulden, hier op betaelt bij de vest hondert twee en sestigh gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832