Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1730-14-8190-256v

Anthonij Glaviman notaris en procureur tot Oosterwijck, en Willem van Nieuwenhuijsen schepen tot Sprang als aengestelde executeur over den boedel en naerlaetenschap van wijlen Jacobus Glavimans volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voorden notaris Gratiaen Jacob de Velle en seeckere getuijgen alhier binnen Tilborgh de dato een en twintigh april 1729, ende nogh als last ende procuratie hebbende van Hermanus van Dockum volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voorden notaris Hendrick van Pelt en seeckere getuijge tot Rosendael de dato 10e junij 1729, item van Martinus vanden Heuvel volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voorden notaris Johan van Bruggen en getuijgen binnen de stad s'Bosch in dato als boven, item van Abraham vander Schulp in houwelijk hebbende Jacomijne vander Velden, en van Dina, en Jacoba vander Velden volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voorden notaris Pieter de Ruijter en getuijgen binnen de stadt Dordregt in dato 13e junij 1729, item van Elisabeth Colstermans weduwe van Daniel Trappen volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voorden notaris Gerardus van Heijmert en getuijgen binnen de stadt van Rotterdam in dato 16e junij 1729, mitsgaders alnogh uijt cragte van open brieven van octroij en authorisatie, mitsgaders ontslaging vanden bant van fide commies en retour voor soo veel de portie inde nabeschreve goederen aengaet van Ivo vanden Heuvel, en Adriana dogtre van Arnoldus vanden Heuvel bij haer ten dien eijnde geobtineert bij den Edele Raade van Brabant in s'Hage den 10e januarij 1730, alle op heden verthoont, Johannes Glavimans woonende tot Cappel, en Jan Dircks de Vos als vader ende voogd over sijne minderjarige kinderen verwekt aen Jenneken de Bril cedunt aen Corstiaen van Bladel een parceel ackerlant groot ses loopensaten offte daer ontrent gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse aent Laer, aldaer oost Jacob Peter Dam, zuijd eenen ackerwegt, oost, ende noord eenen voetpad, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den twee en twintigsten april seventien hondert dertigh.

Cooppenn: en slagen 255 gulden voldaen.

De selven, sedunt aen Jan Maas een parceel lant groot twee en een halff loopensaet offte etc., gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Johannes Jan Cornelissen, zuijd de gemeene straat, west Norbertus Wagemakers, ende noord Norbertus Govers? los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den twee en twintigsten april seventien hondert dertigh.

Cooppenn: en slagen 113 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832