Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-265v

Johan Wittebol cedit aen Jan Maes een huijs, schuer, schop, hoff end aengelagh groot drie ende een halff loopensaten, ofte etc., gestaen ende gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse Hasselt aldaer oost Cornelis Verbunt, west ende noord de straet, ende zuijd Lambert Segers, Item een ende een halff loopensaet saijland gelegen als voor ter plaetse aldaer genaempt de Langstraet, oost de straet, zuijd de erffgenamen Peter Heerders, west Norbert Francken, ende noord de straet, belast met eenen pagt van vier gulden s'jaers aenden H: Geest Armen alhier binnen Tilborgh, en nogh vijff duijten chijns s'jaers aenden heer deser Heerlijcheijdt, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den seven en twintigsten meij seventien hondert dertigh.

Cooppenn: 180 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832