Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-269r

Adriaen Adriaense de Jongh cedit aen Adriana de Jongh een derde part gemeen en onbedeelt in eene steede bestaende in huijs, schuer hoff ende aengelagh groot int geheel ses en een halff loopensaet offte etc. met over de straet gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer aent Creijven oost den voetpad, zuijd Cornelis vande Ven, west de straet, ende noord Peter van Rijssel, item een derde part gemeen en onbedeelt in een parceel ackerlandt groodt int geheel een en drie quart loopensaet offte etc. gelegen als voor oost, ende noord Jan Maes, zuijd de kinderen Jan de Cocq, west juffr. de Wit, item een derde part gemeen en onbedeelt in een parceel ackerland groot int geheel een en een halff loopensaet offte etc., gelegen als voor oost den voetpad, zuijd Peter van Rijssel, west de straet, ende noord Peter van Beurden, item een derde part in een parceel ackerlandt groot int geheel een loopensaet offte etc. gelegen als voor oost eenen voetpad, zuijd Peter van Gent ende noord de selve, west Adriaen Geboers, item een derde part in een parceeltje land groot int geheel een halff loopensaet offte etc. gelegen als voor oost Peter van Gent, zuijd ende west den selve, ende noord den voetpadt, item een derde part in een perceel ackerlandt groot een halff loopensaet offte etc., gelegen als voor oost, zuijd, ende west Peter van Gent, ende noord den voetpad, belast int geheel met vijff en dertig stuijvers chijns s'jaers aenden H: Geest Armen alhier, en nogh vijff duijten chijns aenden heer van Tilborgh, voorts wegen, stegen etc., ende neempt de coopersse tot haren lasten een derde part in een capitael van twee hondert gulden als juffr. Schenck tot s'Bosch ten laste van de voorschreve goederen is hebbende, sijnde eenen losbrieff ende heeft hij transportant daer op ten behoeven vande coopersse volcomentlijck vertegen etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum de vier en twintigsten junij seventien hondert dertigh,

Cooppenn: 100 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832