Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-273r

Sr. Francis Hollen in qualiteijt als regeerendt Armmeester der Taeffele vanden H: Geest Armen alhier binnen Tilborgh met consent ende decreet van heeren wethouderen alhier de dato 27e meij deses jaers op heden verthoont cedit aen Gerardus Snijders een wooningh in een huijs aende westen kant met een geheel schop en hoff daer aen groot ontrent vijff en twintigh roeden gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Velthoven oost ..., zuijd den waterlaet, west de wedue van Ivo vande Silver, ende noord de straat, belast met vijfftien stuijvers in eenen meerdere pagt aenden rentmeester der Geestelijcke Goederen deses Quartier van Oosterwijck, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc,. ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vijffden julij seventhien hondert dertigh,

Cooppenn: en slagen 58:10:0.

Den selven in qualiteijt als voor cedit aen Adriaen Jan de Roij een parceeltje ackerlandt groot ontrent twee loopensaten offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer inde Langstraat oost de gemeene straat, zuijd den H: Geest Armen alhier, west Embregt Maes, ende noord Cornelis Jan de Jong, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc,. ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den vijffden julij seventhien hondert dertigh,

Cooppenn: en slagen 48 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832