Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-275r

Sr. Cornelis Hendricx de Roij als testamentaire executeur beneffens Jan Laurens Coolen over den boedel en natenschap van wijlen Gijsbert Laurens Coolen volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voorden notaris Cornelis Cloostermans en getuijgen alhier in dato 21e october 1727, en als last en procuratie hebbende van den voornoemde Jan Laureijs Coolen in opgemelte qualiteijt gepasseert voor vice hoogschout en schepenen vanden hoogen Brabantsen gerechten van wegens haer hoog moog: de heeren Staaten Generael der Vereenigde Nederlanden binnen haere stad Maestricht in dato 19e meij 1730 op heden vertoont cedit in die qualiteijt aende wedue Pieter Jan Donders een parceel weijde groot drie loopensaten offte etc., gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Jan Goijaert Swagemakers, zuijd Gijsbert van Gorp, west Adriaen de Roij, ende noord de kinderen Joost Gijsberts de Beer. los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den dertienden julij seventhien hondert dertigh,

Cooppenn et slagen 117:10:0 voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832