Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-280v

Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: mo: de heeren Raaden van Staten der Vereenigde Nederlanden, den welcke uijt cragte van authorisatie van sr. Christiaen de Roij de dato sestienden meij deses jaer seventhien hondert en dertigh als ontffanger der ordinaire verpondingh over Tilborgh d'annis 1727, 1728 en 1729 naer gedaene ... insinuatie, publicatie en ... mitsgaders publique vercoopingh alles ter materie van executie gerequireert cedit Adriaen Cornelis Maes een parceeltje ackerland groot een en een halff loopensaet sonder nogtans in eenige maete te willen gehouden wesen, gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aent Creijven aldaer oost de gemeene straat, zuijd de kinderen Cornelis Janssen de Jongh, west Jacobus van Beurden, ende noord kinderen Peter Bartel van Rijssel, staen int quohier der verpondingh opden naem van Joost Denissen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., pro ut in forma, actum den elffden september seventien hondert en dertigh,

Cooppenn: en slagen 11 gulden voldaen aen handen vanden deurwaerder.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832