Menu

Documenten

Document R-1730-14-8190-282v

Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: mo: de heren Raaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden den welcke uijt cragte van authorisatie van sr. Christiaen de Roij de dato sestienden meij deses jaers seventhien hondert en dertigh als ontffanger der ordinaire verpondingh over Tilborgh d'annis 1727, 1728 en 1729 naer alle gedaene formalia in materie van executie gerequireert en publiecque vercooping ten overstaen vande gerechten alhier volgens conditie van vercoopinge de dato 22e augustus seventien hondert dertigh daer van sijnde waer toe wort gereffereert heeft aen ende ten behoeve van sijn selven gecedeert getransporteert, opgedragen ende overgegeven soo doet mits desen een parceeltje weijlant groot drie en een halff loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost, ende zuijd de kinderen Jan Peters van Groenendael, west de gemeene straat, ende noord den Corten Adam staende int quohier der verpondigh opden naem van Herman Jan Vrijsen belast met de helfft in dertien vaten rogge s'jaers aende conventualen van Tongerlo voorts wegen, stegen etc.. ende heeft daerop ten behoeve van hem selven etc., gelovende etc., super bona creditorum dese vercoopingh altijt te houden voor goet ende van waerden, allen verhoolen commer affte doen soo regt is, actum den tweeden october seventien hondert dertigh,

Cooppenn: et slagen 45 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832