Menu

Documenten

Document R-1731-14-8095-67v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Piternel Adam Peter Mutsaerts weduwe Jan Joost Cuijsters, en Maria Adam Peter Mutsaerts weduwe Jan Adriaen Mattheussen cum tutoribus, de welcken verclaerde metten anderen aangegaen ende gemaeckt te hebben eene erffdelinge vande naebeschreve erffgoederen, haer condividenten aangecomen mits het overlijden van Adam Peter Mutsaerts, ende Dingena Jan Lemans hare ouders zaligers waren

Overmits d'welcke soo is Piternel Adam Mutsaerts weduwe Jan Joost Cuijsters bij etc. eerstelijck een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte daer ontrent gelegen onder Tilborgh ter plaetse aenden Westen Heijcant aldaer oost de gemeene straet suijt Peter Mutsaers, west Laurens Coolen ende noort de erfgenamen van Adriaan Daniels
Item een parceel ackerlant twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor aanden Westen Heijcant, oost de gemeene straet suijt de erffgenamen Adriaen Daniels west de weduwe Jan Adriaen ..., ende noort de weduwe Nicolaes Cleijssen,
Item een parceel heijbodem groot tien loopensaten ofte etc. gelegen als voor, ter plaetse ontrent Lepelaren Sant, oost ende west Peter van Amelsvoort, suijt Adriaen Mutsaerts, ende noort ...
Item een schaerbosch groot een ende een halff loopensaten ofte etc. gelegen onder Berckel, aldaer oost de straet, suijt Adriaen Priems, west Hendrick Aert Hamers, ende noort Willem van Abeelen,
Item een schaerbosch groot een ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor onder Berckel, aldaer oost de straet, suijt de gemeente, west Adriaen Priems ende noort Willem van Abeelen,
Item eenen heijbodem groot twee loopensaten ofte etc. gelegen onder Ven Loon aldaer west aent Leijken, oost de weduwe Jan Nicolaes Cleijssen suijt ... west de kinderen Cornelis Peters ende noort de straet, alle los ende vrij,
Item noch de helft in eenen moerbeemt aande noorden kant groot int geheel vier loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborgh ter plaetse inden Dalem, aldaer oost Cornelis Verbunt, suijt Jan Baptist van Gorp, west de tweeden condividente, ende noort de Leij belast met drie ende eenen halven stuijvers siaers aende rentmeester der episcopale goederen tot s'Bosch,

Overmits d'welcke soo is Maria Adam Mutsaerts weduwe Jan Adriaen Mattheussen bij etc. een huijs schop hoff ende aenstede groot samen acht loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder Tilborgh ter plaetse aende Westen Heijcant, aldaer oost de weduwe Dionijs van Gorp, suijt Laurens Coolen, west de kinderen Peter Bogers ende noort de straet, belast met seven stuijvers ende acht penningen siaers aanden rentmeester van Proijen tot s'Bosch,
Item noch met een ende eenen halven stuijver chijns siaers aanden gesworens van Tilborgh,
Item een uijtgesteecken moervelt groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse genaamt de Oude Leij, aldaar oost de gemeente suijt Nicolaes Mutsaerts, west ende noort ...,
Item de helfte in eenen moerbeemt aenden westen kant groot int geheel vier loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inden Dalem aldaer oost de kinderen Jan van Asten suijt de Leij, west Jan Baptista van Gorp, ende noort den eerste condividente belast met de helfte in drie ende een halve stuijver siaers aan ... van Deursen,
Item eenen moerbeemt groot vier loopensaten ofte etc. gelegen onder Gils ter plaetse inde Blocxkens aldaar oost ..., suijt ... west ..., ende noort Hendrick Pullens belast met een ende eenen halven stuijver siaers aen ...

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken, dat de condividenten malcanderen sullen moeten wegen over de beemt inden Dalem, ter naester velt ende ter minster schade, ende voorts dat een jder op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaten en alle andere naebuerlijcke reghte twelck deen oft dander parceel van outs soude mogen subject wesen ende hebben daer op d'een tot des anders behoeff volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert in manieren etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den een en twintighsten julij seventien hondert een en dartigh.


Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832