Menu

Documenten

Document R-1731-14-8095-78v

Alsoo Adriaantje Cornelis Mitsaerts inne huwelijcken staet versaamt ende geallieert is geweest met Willem Jan de Beer, bij dewelcke sij egtelijck geprocreert heeft drie kinderen met name Catharine out ses, Johannes out vijff ende Cornelis out vier jaren, ofte elk daer omtrent, het is nu sulcxc dat de selve haer wederom in andere huwelijck begeven wil met Peter Jan opde Heij, soo soude sij naer costume locael verobligeert wesen met de momboirs van hare kinderen aff te delen, maer heeft in plaets van dien met .. der helft ende meublen geldig welcke met de voordeline schulden kompt te beloopen de somme van driehondert negen en negentigh gulden ende vijftien stuijvers, ende de lastige schulden komen te beloopen drie hondert twee en twintigh gulden ende vijftien stuijvers, soo dat daer maer overschiet de somme van seven en seventigh gulden, waer in den onmondigen de helft is completerende ende de erffgoederen bestaende in een huijs saeij en weijlant groot te same vijftien loopensaten, en dan noch enige uijtgestoken putten ende heijveld, te samen belast en erfpagtig met ses gulden sjaers alles breder op den staet ... inventaris geexpresseert, soo dat de pagt, reparaties ende dorpslasten daervan betaelt ... jaerlijcx .... soo sijn op heden dato deses voorn etc gecomen ende gecompareert den voorn. Peter Jan op de Heij ende Adriaantje Cornelis Mitsaers bruijdegom ende bruijt ter eenre, Jan Wouter Mitsaers als momboir ende Huijbert Beris als toesiender over de voorschreven onmondige ter andere sijde, dewelcke in plaets van afdelinge bekend metten andere aengegaen ende gemaeckt te hebben een minnelijcke ende vrindelijcke accoort contract ende transactie in maniere hier volgende, te weten dat sij eerste van de twee comparanten hebben aengenomen de kinderen op te brengen ende te alimenteren in cost ende dranck kleding etc. ter tijt ende wijlen tot dat deselve sullen gecomen wezen ten ouderdom van twee en twintig jaer huwelijck ofte anders geaprobeerde staet, ende alsoo en een jder vande selve uijt te keren eene somme van twee en dertigh gulden waer voor sij eerste comparanten sullen hebben de voorschreven erff en meubel goederen, ende de .. gedurende het level vanhen beijder eerste comparanten, mits betalende de lastige schulden des beides geen uijtgesondert, voorts is geconditioneert dat naar ...van hen beijde eerste gecompareerden alle hunne alsdan naer te laten goederen egalick sullen gepart ende gedeelt worden soo wel bij de voor kinderen voor als de te verwecken naer kinderen in capitatum hooft voor hooft elcx even diep in allen schijn ofte het kinderen waren van een enden selve bedde voorts gecomen ende geprocreert oock ingeval de moeder der kinderen eerst quam aflijvigh te worden sonder kinderen in desen huwelijck ... soo sal den bruijdegom evenwel gehouden sijn de alimentatie te ... waer dan den sal blijven behouden alle die half en meuble goederen met de togt ........... pro ut in forma, actum den drie en twintigsten augustij seventien hondert een en dartigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832