Menu

Documenten

Document R-1731-14-8190-302r

Adriana Hendrick Embreght van Heijst wedue en testamentaire boedelhouster van wijlen Adriaen Jan Gerit Huijben volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voorden notaris C. Cloostermans en seeckere getuijgen alhier in dato 24 junij 1729 alhier verthoont, cedit aen Jacobus Joost van Helvoort een derde part int midden van leemen huijsken bestaande in een keucken met ontrent twee en twintigh roeden hoff daer aen, houwende de vercoopersse dan een kamerken en acht roeden hoff, gestaen ende gelegen onder Tilborgh aent Creijven aldaer oost de straat, zuijd de vercoopersse, west ende noord Soetje van Gils, belast met vijff duijten chijns s'jaers aenden heer van Tilborgh, voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den tweeden meert seventien hondert een en dertigh,

Cooppenn: 40 gulden, hier op betaelt bij de vest de somme van dertien gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832