Menu

Documenten

Document R-1731-14-8191-4r

Adriaen Adriaen Eeltjens weduenaer ende testamentaire boedelhouder wijlen Jenneken Joost Momboirs volgens den testamente daer van sijnde gepasseert, voorden notaris C. Cloostermans en getuijgen alhier in dato 22e october 1728 op heden verthoont cedit aen Cornelis Jan Beris een perseel ackerlant groot twee loopensaet en een halff offte etc., gelegen onder dese Heerlicheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer oost de kinderen Cornelis Swagemakers, zuijd de straat, west de wedue Jan Swagemakers ende noord den cooper, item een parseel ackerlant groot twee en een halff loopensaet offte etc., gelegen als voor genaempt de Laserij oost Jan van Oolen, zuijd Cornelis Segers, west Jan van Oolen ende noord de gemeente, beijde los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den seventienden julij seventhien hondert een en dertigh,

Cooppenn: 190 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832