Menu

Documenten

Document R-1732-14-8095-113v

Inden name ons Heere Amen.
Kennelijck sij dat wij schepenen ende gesworen clecq der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt ons op heden hebben getransporteert ten huijze van Laureijs Swagemakers ende Maria Peter Mutsaerts neeff en nichte beijde ongetrouwt ende bij malcanderen wonende, de welcke verclaerden metten anderen overdaght te hebben de broosheijt des mensschen leven, de seeckerheijt des doots, ende onseeckere ure van dien, willende egter niet gairne uijt deze werelt scheijden sonder van henne tijdelijcke goederen gedisponeert te hebben, dien t halve bekenden sij metten anderen sonder persuatie ofte inductie van imanden aangegaen ende gemaeckt te hebben dit testament laetste ende uijterste wil als volgt, bevelende eerstelijck henne ziele soo wanneer die uijt hare sterfelijcke lichamen sullen komen te scheijden inde grondeloze barmhertigheijt van Godt almachtigh, en hare lichamen tot eene eerlijcke begraffenisse, ende komende dan voorts tot de dispostie van hare goederen soo verclaerde sij testateuren uijt bijsondere lieffde en affectie die sij malcanderen toedragende sijn, den een den anderen de langhstlevenden van hen beijden reciproquelijck te maken ende te laeten vrij heer ende meester van allentgene de eerst stervende sal komen naer te laten soo roerende als onroerende, erve, haeff, meuble, gout, silver, gemunt ende ongemunt, actien schulden ende credieten geen uijtgesondert waer off op wat plaetse die soude mogen sijn, omme met alle de selve bij den langhstlevende gedaen te worden sijnen ofte hare vrijen eijgen wille die te vercoopen belasten offte beswaren soo het den langhstlevende van noden moghte hebbe, sonder aan imanden eenigen staet offte inventaris te leveren, d'een den andere daer van libererende mitsdesen, verders is den wille der testateuren dat naer dode vande langhstlevenden van haer beijde, alle henne als dan naer te latene goederen geen uijtgesondert sullen gaen ende succederen opde kinderen en kintskinderen vanden broeder vande testateur bij representatie de dode hant met de levende te deelen, uijtgenomen dat bij de selve sal moeten uijtgekeert worden de naergenoemde legateur te weten aen Laureijs Jan Henssen eene somme van vijff en twintigh gulden eens sonder meer, ende aende vrinden vande testatrice eene somme van vijfftigh gulden eens sonder meer, welcke legaten binnen ses weecken naert overlijden vande langstlevende der testateuren door de genoemde erffgenamen aen haer sal moeten betaelt worden, t'gene de testatrise wel specialijck is begerende ende ordonerende mitsdesen, nominerende sij testateuren den een den andere de langstlevende ende naer haer beijder doot, de kinderen ende kinkinderen vande broeder vanden testateur als voorschreven tot henne eenige ende universele erffgenamen met volle reght van institutie mitsdesen, dit seijde ende verclaerde sij testateuren te wesen hen tesamen leste ende uijterste wille, t'gene sij begeren dat naer haer doot sal worden achervolgt stadtgrijpen ende sijn volcomen effect sorteren t'sij bij forme van testament solemneel, codicille donnatie intervivos vel causa mortis soo't selve best sal konnen bestaen ende van waerde wesen alwaert dat hier inne iets moght sijn gecommitteert t'gene ...., oock niet tegenstaende eenige placaten ordonnantien locale offte minicipale reghten ter contrarie als houdende alle de selve voor soo veel voor gedrogeert, aldus gedaan ende gepasseert ten woonhuijze der testateuren voor ende ten overstaan van Diderick Uleus ende Peter Gallie schepenen mitsgaders Govert Bles gesoren clerq die dese beneffens ons eijgenhandig hebben onderteeckent, actum den dertigsten januarij seventien hondert twee en dertigh, ende waren onderteeckent Laureijs Swagemakers, Mariken Peter Mutsaers, Diderick Uleus, P: Gallie, et G: Bles.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832